tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Bùi Trọng Tùng

Bài 3 - Cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong Java. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, đóng gói và xây dựng lớp, khai báo và sử dụng đối tượng, một số lớp tiện ích trong Java. . | 24 08 2015 BÀI 3. CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng Khai báo và sử dụng class trong Java 1 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2 1 24 08 2015 Lập trình hướng đối tượng là gì Mô hình hóa các đối tượng trong thế giới thực thành đối tượng phần mềm Chương trình Đối tượng Thông điệp Chương trình được cấu thành bởi các đối tượng và tương tác giữa các đối tượng qua thông điệp Thuộc tính các đặc điểm trạng thái của đối tượng Hành vi các hành vi của đối tượng 3 Lớp vs đối tượng Lớp Class định nghĩa các thuộc tính và các phương thức chung của một nhóm đối tượng nào đó Lớp là trừu tượng thuộc tính không mang giá trị cụ thể Có thể liên tưởng đến kiểu dữ liệu Đối tượng Object là một thể hiện cụ thể của lớp các thuộc tính có giá trị xác định Có thể liên tưởng đến biến Lớp là mô hình hóa rút gọn của thực thể trên thực tế Chỉ mô tả những thuộc tính phương thức quan tâm 4 2 24 08 2015 Lớp vs đối tượng myMoto Motobike - model Dream II - colour Dark Purple - capacity 100 Tên lớp Thuộc tính Phương thức Motobike - start - accelerate - brake - stop - model - colour - capacity - start - accelerate - brake - stop neighborMoto Motobike - model SHi - colour Dark Red - capacity 150 Lớp - start - accelerate - brake - stop Đối tượng 5 Các nguyên lý cơ bản của HĐT Hướng đối tượng x 7 Trừu tượng hóa Đóng gói Mô-đun hóa Phân cấp 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.