tailieunhanh - Bài thuyết trình: Chuẩn mực kiểm toán số 610

Bài thuyết trình: Chuẩn mực kiểm toán số 610 trình bày các nội dung cơ bản của chuẩn mực kiểm toán số 610 , sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính. Bài thuyết trình trình bày ba nội dung chính của chuẩn mực gồm: quy định chung, nội dung, hướng dẫn áp dụng. | NHÓM 14 Chuẩn mực kiểm toán số 610 Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Nội dung của chuẩn mực Quy định chung Nội dung Hướng dẫn áp dụng định chung Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này, để phối hợp công việc và xử lý các mối quan hệ liên quan đến việc kiểm toán viên độc lập sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ khi thực hiện kiểm toán và cung cấp dịch vụ. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm duy nhất đối với ý kiến kiểm toán và trách nhiệm đó không được giảm nhẹ khi kiểm toán viên và doanh nghiệm kiểm toán sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ khi đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này khi sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ trong quá trình thực hiện kiểm toán và cung cấp dịch vụ có liên quan. Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là: - Xác định sự cần thiết, phạm vi sử dụng những công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ. - Xác định sự đầy đủ, thích hợp của công việc cụ thể của kiểm toán viên nội bộ đối với mục đích của cuộc kiểm toán. 2. Nội dung của chuẩn mực a. Xác định sự cần thiết và mức độ sử dụng. Kiểm toán viên phải xác định: - Công việc của kiểm toán viên nội bộ có đầy đủ, thích hợp cho mục đích của cuộc kiểm toán - Ảnh hưởng dự kiến của việc sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ Để xem xét tính đầy đủ, thích hợp khi sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập phải đánh giá: - Tính khách quan của kiểm toán nội bộ. - Năng lực chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ. - Công việc của kiểm toán viên nội bộ được thực hiện với sự thận trọng. - Có thể trao đổi thông tin một cách hiệu quả giữa kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập. Khi xác định ảnh | NHÓM 14 Chuẩn mực kiểm toán số 610 Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Nội dung của chuẩn mực Quy định chung Nội dung Hướng dẫn áp dụng định chung Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này, để phối hợp công việc và xử lý các mối quan hệ liên quan đến việc kiểm toán viên độc lập sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ khi thực hiện kiểm toán và cung cấp dịch vụ. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm duy nhất đối với ý kiến kiểm toán và trách nhiệm đó không được giảm nhẹ khi kiểm toán viên và doanh nghiệm kiểm toán sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ khi đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này khi sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ trong quá

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.