tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 2 - Bùi Trọng Tùng

Bài 2 - Cấu trúc lập trình trong Java. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản sau: Khối lệnh; cấu trúc ., switch; cấu trúc while, , for; mảng; xâu ký tự. để biết thêm các nội dung chi tiết. | 17 08 2014 BÀI 2. CẤU TRÚC LẬP TRÌNH TRONG JAVA Khối lệnh . switch while for Mảng Xâu ký tự 1 1. Khối lệnh Nhóm các lệnh được bao bằng cặp dấu Thực hiện các lệnh một cách tuần tự Phạm vi của biến Biến chỉ có phạm vi sử dụng trong khối lệnh đã khai báo Với các khối lệnh lồng nhau có khai báo biến trùng tên biến ở khối lệnh trong được ưu tiên int n 0 n n 1 n 1 int n 10 m 10 n m 1 n 11 m m 1 Sai cú pháp 2 1 17 08 2014 2. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH . switch 3 Cấu trúc if if boolean_expr Nếu boolean_expression là true do something if boolean_expr Nếu boolean_expression là true do task1 else Nếu boolean_expression là false do task2 4 2 17 08 2014 Cấu trúc lồng nhau if boolean_expr1 do taskl else if boolean_expr2 do task2 else if boolean_exprN do taskN else do other task 5 Chú ý Tương đương if boolean_expr do taskl else do task2 if boolean_expr do taskl if boolean_expr do task2 if boolean_exprl if boolean_expr2 do taskl else do task2 Hoặc if boolean_exprl if boolean_expr2 do taskl else do task2 if boolean_exprl if boolean_expr2 do something else do something 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.