tailieunhanh - Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Nâng cao-Lý thuyết trọng tâm về Amin-Aminoaxit (Phần 2)

Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Nâng cao-Lý thuyết trọng tâm về Amin-Aminoaxit (Phần 2) tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải bài tập trắc nghiệm về Amin-Aminoaxit nói riêng và Hóa học nói chung. | Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH https M043. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN - AMINOAXIT Thi ngày 11 11 Bài tập tự luyện - NÂNG CAO - Phần II Thời gian 30 phút D. Câu 1. Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây A. Amin tan nhiều trong nước B. Có nguyên tử N trong nhóm chức C. Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton I D. Phân tử amin có liên kết hiđro với nước Câu 2. Hợp chất nào có tính bazơ yếu nhất trong số các chất sau A. CH3 3N B. CH3NH2 C. Câu 3. Hợp chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất A. nh2 nh2 h3 B. B. 2 1 4 3 D. 3 2 1 4 H3CO Câu 4. Cho các chất sau p-NƠ2-C6H4-NH2 1 p-Cl-CôH4-NH2 2 p-CH3-CôH4-NH2 3 C6H5NH2 4 . Tính bazơ tăng dần theo dãy A. 1 2 4 3 C. 1 3 2 4 Câu 5. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng tính bazơ A. C2H5ŨNa NaOH NH3 C6H5NH2 CH3C6H4NH2 CH3NH2 B. C6H5NH2 CH3C6H4NH2 NH3 CH3NH2 C HsONa NaOH. C. NH3 C6H5NH2 CH3C6H4NH2 CH3NH2 C HsONa NaOH D. C6H5NH2 CH3C6H4NH2 NH3-CH3NH2 NaOH C2H5ONa. Câu 6. Cho các chất đimetylamin 1 metylamin 2 amoniac 3 anilin 4 p-metylanilin 5 p-nitroanilin 6 . Tính bazơ tăng dần theo thứ tự là A. 3 2 1 4 5 6 . B. 1 2 3 4 5 6 . C. 6 4 5 3 2 1 . D. 6 5 4 3 2 1 . Câu 7. Cho các chất sau p-CH3C6H5NH2 1 m-CH3C6H5NH2 2 C6H5NHCH3 3 C6H5NH2 4 . Tính bazơ tăng dần theo dãy A. 1 2 4 3 C. 4 2 1 3 B. 4 3 2 1 D. 4 3 1 2 Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc - Mark Twain Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH https Câu 8. Hãy chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt 3 chất khí sau đimetylamin metylamin trimetylamin A. Dung dịch HCl B. Dung dịch FeCl3 C. Dung dịch HNO2 D. Dung dịch CuSO4. Câu 9. Cho các chất 1 C6H5NH2 2 C2H5NH2 3 C6H5 2NH 4 C2H5 2NH 5 NaOH 6 NH3 Thứ tự sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần là A. 6 4 3 5 1 2 . B. 5 4 2 6 1 3 . C. 5 4 2 1 3 6 . D. 1 3 5 4 2 6 . Câu 10. Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol gồm NH3 1 CH3NH2 2 NaOH 3 NH4Cl 4 . Thứ tự tăng dần

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.