tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng trình bày lý luận về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. | i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình khoa học độc lập của mình. Những số liệu và nội dung được đưa ra trong luận án là trung thực. Nội dung của luận án chưa từng được công bố ở cả trong và ngoài nước. Người cam đoan Nguyễn Xuân Phúc ii MỤC LỤC LỜI CAM MỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ SƠ MỞ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH TẾ QUỐC . Doanh nghiệp kinh tế quốc . Khái . Vai trò của doanh nghiệp kinh tế quốc . Đặc trưng của doanh nghiệp kinh tế quốc . Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc . Khái niệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 22 . Mục tiêu và tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. 25 . Nội dung quản lý nhà nước đặc thù đối với doanh nghiệp kinh tế quốc . Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc . Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp quân đội ở một số nước và bài học rút ra cho Việt . Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp quân đội ở một số nước. 52 . Bài học rút ra cho Việt KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC trạng quản lý nhà nước đối VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH TẾ QUỐC PHÒNG VIỆT . Doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Việt . Khái quát về doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Việt iii . Năng lực của các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng Việt . Thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 84 . Về hoạch định sự phát triển hệ thống doanh nghiệp kinh tế quốc phòng . 84 . Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách quy định pháp luật đối với doanh nghiệp kinh tế quốc . Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và bộ máy sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh tế quốc . Thực trạng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.