tailieunhanh - Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Cơ bản-Lý thuyết trọng tâm về Amin-Aminoaxit (Phần 2)

Mời các bạn tham khảo tài liệu Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Cơ bản-Lý thuyết trọng tâm về Amin-Aminoaxit (Phần 2) để nâng cao kiến thức cơ bản về Hóa học cũng như rèn luyện kỹ năng giải những bài tập về Amin-Aminoaxit để nâng cao hiệu quả học tập và thi cử. | Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH https M043. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN - AMINOAXIT Thi ngày 10 11 Bài tập tự luyện - CƠ BẢN - Phần II Thời gian 45 phút Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh A. Glyxin. B. Etylamin. C. Anilin. D. Phenylamoni clorua. Câu 2. Số đồng phân amino axit của C3H7O2N là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 3. Biết rằng hợp chất hữu cơ X tác dụng được với cả hai dung dịch NaOH và HCl. X không thể là chất nào dưới đây A. Amoni axetat. B. Alanin. C. Etylamin. D. Axit glutamic. Câu 4. Trong 4 chất NH3 CH3NH2 C2H5NH2 C2H5 2NH có lực bazơ mạnh nhất là A. NH3. B. C2H5 2NH. C. CH3NH2. D. C2H5NH2. Câu 5. Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím A. C6H5NH2. B. NH3. C. CH3CH2NH2. D. CH3NHCH2CH3. Câu 6. Nhiệt độ sôi của C4H10 1 C2H5NH2 2 C2H5OH 3 tăng dần theo thứ tự nào A. 1 2 3 . B. 1 3 2 . C. 2 3 1 . D. 2 1 3 . Câu 7. pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất NH2CH2COOH X CH3CH2COOH Y và CH3 CH2 3NH2 Z tăng theo trật tự nào sau đây A. Y X Z. B. Y Z X. C. Z X Y. D. Z Y X. Câu 8. Cho quỳ tím vào dung dịch mỗi hợp chất dưới đây dung dịch nào làm quỳ tím hoá đỏ 1 H2N-CH2-COOH 2 ClNH3 -CH2-COOH 3 HN-CHi-CGONa 4 h2n CH2 2CH NH2 -COOH 5 HOOC- CH2 2CH NH2 -COOH A. 2 3. B. 3 5. C. 2 5. D. 2 4. Câu 9. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là A. anilin metylamin amoniac. B. amoni clorua metylamin natri hiđroxit. C. metylamin amoniac natri axetat. D. anilin amoniac natri hiđroxit. Câu 10. Khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 xảy ra hiện tượng nào sau đây A. Hơi thoát ra làm xanh giấy quỳ ẩm. B. Có kết tủa đỏ nâu xuất hiện. C. Có khói trắng C2H5NH3Cl bay ra. D. Có kết tủa trắng C2H5NH3Cl tạo thành. Câu 11. Nếu chỉ dùng một ít dung dịch brom sẽ không phân biệt được hai dung dịch nào dưới đây A. Anilin và xiclohexylamin. B. Anilin và benzen. C. Anilin và phenol. D. Anilin và stiren. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.