tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội trình bày lý luận đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp, thực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội, giải pháp hoàn thiện trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội. | a BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HọC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VÂN THÙY ANH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI Chuyên ngành QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KINH TẾ LAO ĐỘNG Mã số 62340404 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . TRẦN THỊ THU 2. . CAO VĂN SÂM Hà Nội 2014 a BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HọC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VÂN THÙY ANH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI Chuyên ngành QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KINH TẾ LAO ĐỘNG Mã số 62340404 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 3. . TRẦN THỊ THU 4. . CAO VĂN SÂM Hà Nội 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực chưa được công bố trong bất kỳ công trình của các tác giả nào khác. Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thùy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.