tailieunhanh - Đề tài luận văn - Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, mối quan tâm lớn nhất và là hàng đầu của các Doanh nghiệp là Lợi nhuận: Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của Doanh nghiệp. Từ tình hình thực tế, các Doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra, tính. | Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức sổ kế toán chừng từ ghi sổ, hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là các đội xây lắp. Còn đối tượng tính giá thánh là từng công trình hay hạng mục công trình, các giai đoạn công việc, khối lượng xây lắp có tính dự toán riêng và tính giá thành theo phương pháp trực tiếp. Việc áp dụng hình thức kế toán này phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và phù hợp với tính chất của hoạt động xây lắp khối lượng sản phẩm dở dang được luân chuyển qua rất nhiều kỳ khác nhau, có khi tới một vài năm, đồng thời hình thức kế toán chứng từ ghi sổ còn tạo điều kiện cho các công trình đang tiến hành thi công ở xa trong việc gửi báo cáo định kỳ. Nhưng hình thức này cũng còn những điểm hạn chế là việc ghi chép trùng lắp phải có nhiều sổ theo dõi khác nhau. Việc theo dõi không được chi tiết và chính xác, số liệu báo cáo chưa có tính kịp thời cao, mỗi khi có sai sót thì việc chỉnh lại sổ sách rất phức tạp.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.