tailieunhanh - Đề thi thử Đại học năm 2014 môn Vật lý (Mã đề thi 164) - Trường ĐHSP Hà Nội

Nhằm củng cố thêm thông tin và kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi Đại học sắp tới "Đề thi thử Đại học năm 2014 môn Vật lý (Mã đề thi 164)" của Trường ĐHSP Hà Nội. Đề thi gồm có 60 câu hỏi trắc nghiệm khách quan được chia thành các phần cụ thể là phần chung, phân riêng và phần chương trình nâng cao. | ĩRÍSíSHSSiĩííS. ĐÊ THI THỨ ĐẠI HỌC NĂM 2014 ióưÃNGĨlirTCHVYêN Mta v Lý Thời gian làm bài 90 phút 60 câu trắc nghiệm Mã đề thỉ 164 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho hằng số Plăng h 6 tốc độ ánh sáng trong chân không c s 1 u 931 5 MeV c2 độ ỉớn điện tích nguyên tố e 1 l9C số A-vô-ga-đrô Na 6 moi 1. L PHÀN CHƯNG 40 câu Câu 1 Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 8 ở cùng một phía dối với vân sáng trung tâm là 3 6 mm. Khoảng vân có giá trị là A. 0 6 min B. 0 4 mm C. 4 0 mm í . 6 0 mm Câu 2 Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi En - 3 6 n2 eV với ne N . Một đám khí hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là Eì ứng với quỹ đạo M . Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là A. 32 5. B. 32 3. C. 32 27. D. 27 8. Câu 3 Bước sóng cùa 2 vạch đầu tiên trong dãy Lyman lần lượt là 122nm 102 9nm thì bước sóng của vạch đỏ trong dãy Banme trong quang phổ hiđro A. 671 2nm B. 645 5nm c. 643 3nm D. 657 2nm Câu 4 Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp R thay đồỉ được cuộn dây không thuần cảm có r 20Í2. Khi R R 30fì R R2 92 5Q thì công suất tiêu thụ trong mạch là như nhau. Để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì giá trị của R là A. 61 25Q B. 31 25Q c. 62 5Q D. 55Q Câu 5 Chọn câu sai dưới đầy A. Năng lượng sóng điện từ ti lệ với luỹ thừa bậc bốn của tần số B. Sóng điện từ được đặc trưng bời tần so hoặc bước sóng giữa chúng có hệ thức X c. Sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số D. I lai vectơ và E vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng Câu 6 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước 2 nguồn S s2 dao động cùng pha với phương trình u a. cos207Tt mm . Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20cm s. Hai diềm M N trên mặt nước cỏ MS 15cm MS2 20cm NS 32cm NS2 24 5cm. Giữa 2 điểm MN có số cực đại cực tiểu dao thoa là A. 7 6 B. 4 5 C. 6 7 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.