tailieunhanh - Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH (Phân ban)

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đh (phân ban)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 Điểm 1 Điền thuật ng ữ cho phù hợp vào câu sau đây Loài rái không xuất hiện rái một . I . mà thường là có s ự tích luỹ một. II . loài mới không xuất hiện rái . III . duy nhất mà phải là . IV . hay. V . tôn tai và phát triển nh ư là một khâu trong hệ sinh thái đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên . a. tổ hợp nhiều đột biến b. đột biến c. một quần thể d. một nhóm quần thể e. một cá thể Tổ hợp đáp án chọn đúng là Chin một câu trả lời A. Ia IIb IIIc IVd Ve. B. Ib IIa IIIe IVd Vc. C. Ib IIa IIIc IVd Ve. D. Ib IIa IIIe IVc Vd. 2 Điểm 1 Trong một quần thể tự phối tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát P là 100 Aa th tỉ lệ kiểu gen Aa ở the hệ th ư 3 F3 là Chọn một câu trả lời A. 75 B. 50 C. 25 D. 12 5 E. 6 25 3 Điểm 1 Nguyên nhân tìa hiện tượng thoái hóa giống là do Chọn một câu trả lời A. Qua các thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ d i hợp giảm dần tỉ lệ đồng hợp tang dần trong đó có các gen tan có hại được biểu hiện. B. Qua các thế hệ giao phối rân huyết tỉ lệ d ị hợp giảm dần tỉ lệ đồng hợp tang dần trong đó có các gen tan có hại được biểu hiện. C. Qua các thế hệ tự th ụ phấn và giao phối rân huyết tỉ lệ đồng hợp giảm dần tỉ lệ d ỉ hợp tang dần. D. A và B. E. A B và C. 4 Điểm 1 Trong phương thức h nh thành loài bằng con đường địa lí nhân tố nào sau đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ th ể sinh vật Chin một câu trả tai Lj a. s ự thay đổi đều kiện địa lí. LJ B. S ự cách li địa lí. LJ C. Quá tr nh giao phối. LJ D. Quá tr nh đột biến. LJ E. Quá tr nh chọn lọc tự nhiên. 5 Điểm 1 Chọn lọc cá thể chỉ áp dụng trong phạm vi Chin một câu trả lời LJ A. Những tính trang có hệ số di truyền thấp. LJ B. D ng tự th ụ phấn chọn lọc cá thể một lần. LJ C. Đối rái cây giao phấn chọn lọc cá th ể nhiều lần. LJ D. CảA B và C đều đúng. 6 Điểm 1 _ Để phân biệt sự di truyền của một tính trang nào đó do gen nằm trên NST thường hay trên NST giới tính quy định người ta sử dụng phương pháp Chin một câu trả lời Lj a. Lai phân tích. Lj B. Lai thuận nghịch. Lj C. Gây .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.