tailieunhanh - Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Thiết kế cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Review về quan hệ và chuẩn hóa, thiết kế CSDL mức quan niệm, thiết kết CSDL mức logic, thiết kết CSDL mức logic. nội dung chi tiết. | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Chương 1 Các khái niệm cơ bản bangtqh@ . A . -Ã . Â Quy trình phát triển hệ thống ứ bangtqh@ Chương 1 - Khái niệm cơ bản về TKCSDL 2 Nội dung Review về quan hệ và chuẩn hóa Thiết kế CSDL mức quan niệm Thiết kết CSDL mức logic Thiết kế CSLD mức vật lý bangtqh@ Chương 1 - Khái niệm cơ bản về TKCSDL 3 Review Quan hệ Chuẩn hóa O sportaWO00 Mô hình dữ liệu quan hệ - Dữ liệu được trình bày như các bảng có liên quan với nhau. - Mỗi quan hệ là 1 bảng 2 chiều gồm các hàng và cột - Một quan hệ được là có cấu trúc cao khi Sự dư thừa dữ liệu mở mức tối thiểu và cho phép người dùng nhập chỉnh sửa và xóa các bản thi mà không làm mất đi tính nhất quán của dữ liệu bangtqh@ Chương 1 - Khái niệm cơ bản về TKCSDL 4 Review Quan hệ Chuẩn hóa Quan hệ nào có cấu trúc cao SPORT M 0 EMPLOYE E2 Emp_ID Name Dept Salary Course Date_CompIeted 100 Margaret Simpson Marketing 42 000 SI SS 6 19 2012 100 Margaret Simpson Marketing 42 000 Surveys 10 7 2012 140 Alan Beeton Accounting 39 000 Tax Acc 12 8 2012 110 Chris Lucero Info Systems 41 500 SPSS 1 12 2012 110 Chris Lucero Info Systems 41 500 C 4 22 2012 190 Lorenzo Davis Finance 38 000 Investments 5 7 2012 150 Susan Martin Marketing 38 500 SPSS 6 19 2012 150 Susan Martin Marketing 38 500 TQM 8 12 2012 CopyngM OJ012 R non t đucaOon. puMUimg M p entke Hall EMPLOYEE EmpJD Name Dept Salary 100 Margaret Simpson Marketing 42 000 140 Allen Beeton Accounting 39 000 110 Chris Lucero Info Systems 41 500 190 Lorenzo Davis Finance 38 000 150 Susan Martin Marketing 38 500 Coonqht C20I2 taansn Mucadon puMsfwng M Pwntxe Hill bangtqh@ Chương 1 - Khái niệm cơ bản về TKCSDL 5 Review Quan hệ Chuẩn hóa W SPORT M c Chuẩn hóa Normalization - Là quy trình biến đổi những cấu trúc dữ liệu phức tạp thành những cấu trúc dữ liệu ổn định và đơn giản - Kết quả của quá trình chuẩn hóa là quan hệ có cấu trúc cao bangtqh@ Chương 1 - Khái niệm cơ bản về TKCSDL

TỪ KHÓA LIÊN QUAN