tailieunhanh - Công văn số 1246/BNV-CCVC

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước cáccấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham giaquản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. | Bộ Nội vụ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1246/BNV-CCVC Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2003 V/ v thực hiện NĐ 19/2003/NĐ-CP Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước cáccấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham giaquản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau: 1. Kể từ ngay Nghị định số 19/2003/NĐ-CP có hiệu lựccác Bộ, Tỉnh thực hiện đúng các quy định trong việc phối hợp và tạo điềukiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lýnhà nước theo quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến quyềnvà lợi ích của phụ nữ, trẻ em. 2. Các Bộ, Tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việcthực hiện các quy định của Nghị định số 19/2003/NĐ-CP đối với các cơ quan,đơn vị, Uỷ ban nhân dân các cấp thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở thựchiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, Tỉnh liênquan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em. 3. Hàng năm, vào tháng 10, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạocấp huyện, xã sơ kết đánh giá công tác thực hiện việc phối hợp và tạođiều kiện của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với các cấp Hộiphụ nữ trong hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, đồngthời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động của nămtiếp theo. Vào tháng 11 của năm thứ 2 theo định kỳ, các Bộ, Tỉnhtổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP để đánh giá kếtquả thực hiện sau 2 năm, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt hơn cácquy định tại Nghị định và báo về Bộ Nội vụ để theo dõi. Riêng năm 2003, các Bộ, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơnvị, Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức sơ kết vào tháng 12. Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Tỉnh chỉ đạo tốt để cơquan hành chính nhà nước các cấp phối hợp và tạo điều kiện cho các cấpHội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến quyềnlợi và lợi ích của phụ nữ, trẻ em theo quy định tại Nghị định số19/2003/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đềnghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ đề nghiên cứu giải quyết./. bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.