tailieunhanh - Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thông ở đồng bằng sông Hồng hiện nay

Với lịch sử hình thành lâu đời, là nơi quần cư của nhiều dân tộc anh em, Bắc Giang đã hình thành nên những làng nghề cổ truyền vừa mang nét tiêu biểu của văn hóa Kinh Bắc, văn hóa vùng đồng bằng Sông Hồng vừa mang nét văn hóa của các dân tộc vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÓ CHÍ MINH Cẩ BO TỔNG QUAN KHOA HỌC BỀ TÀI CẤP BỘ i ĂM 2005 XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THốNG Ỏ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỔNG HIỆN NAY Cơ quan chủ trì Học viện Chính trị khu vực I Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Vĩnh Thanh Thư ký đề tài TS. Hoàng Văn Hoan HÀ NỘI-2006 h IH DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC ĐỖ Đức Bình Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 2. CN. Nguyễn Bình Cục Thống kê Ninh Bình 3. Ths. Vũ Xuân Bình Học viện CIKVI 4. TS. Nguyễn Phương Bắc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh 5. Ths. Nguyễn Trường Giang Học viện CTKVI 6. CN. Hoàng Ngọc Hải Học viện CTKVI 7. TS. Đào Viết Hiền Học viện CTKVI 8. . Nguyễn Cảnh Hoan Học viện CTKVI 9. TS. Hoàng Văn Hoan Học viện CTKVI 10. Ths. Phạm Văn Hồng Bộ Thương Mại 11. TS. Hoàng Phúc Lâm Học việnCIKVI 12. Ths. Nguyễn Hồng Phong Học viện CIKVI 13. Ths. Ninh Thị Minh Tâm Học việnCTKVI 14. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh Học viện CIKVI 15. MBA. Phạm Quang Tháng Sở KH ĐT Vĩnh Phúc 16. CN. Lê Sỹ Thọ Học viện CTKVI 17. Ths. Đặng Hồng Trung Học viện CTKVI 18. . Kiều Thế Việt Học viện CTKVI MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1 VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM Ở 5 LÀNG NGHỂ TRUYỂN THÔNG HIỆN NAY . Thương hiệu và phân loại thương hiệu 5 - . X K . . - 7 . . 17 . Vai trò và chức năng cúa thương hiệu . Quan hệ thương hiệu - sản phẩm trong nền kinh tế thị 26 trường và sự cần thiết phải xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề truyền thống . Mô hình xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm ở các làng nghề truyền thống Đồng bằng sông Hồng Chương 2 THỰC TRẠNG THƯƠNG HIỆU CÁC SẢN PHẨM LÀNG NGHỂ 44 TRUYỂN THỐNG Ở ĐỔNG BẰNG SÔNG HỔNG . Khái quát về quá trình phát triển các làng nghề truyền 44 thong ở Việt Nam thời gian qua 3 . Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng và phát trien thương hỉệu của các sản phẩm làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Hổng . Kết luận về thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu 100 cho các sản phẩm làng nghề truyền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.