tailieunhanh - Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa

Công tác phòng, chống thiên tai bao gồm: phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. | BỘ Y TẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐE TÀI CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG YÀ ĐỂ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO y TẾ TRONG GIẢM NHẸ YÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI THẢM HỌA Chủ nhiệm đề tài TS. Dương Quốc Trọng Cơ quan chủ trì đề tài Văn phòng Bộ Y tế 6317 14 3 2007 HÀ NỘI 2006 BỘ Y TẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ tài cap bộ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG và ĐỂ XUAT CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO y TẾ TRONG GIẢM NHẸ và khắc PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI THẢM HỌA Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài Cấp quản lý Mã số đề tài nếu có TS. Dương Quốc Trọng Văn phòng Bộ Y tế Bộ Y tế Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006 Tổng kinh phí thực hiện đề tài 300 triệu đổng Trong đó kinh phí SNKH 300 triệu đổng Nguổn khác nếu có 0 triệu đổng Hà Nội 2006 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI CAP BỘ Tên đề tài Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa 1. Chủ nhiệm đề tài 2. Co quan chủ trì đề tài 3. Co quan quản lý đề tài TS. Dương Quốc Trọng Văn phòng Bộ Y tế Bộ Y tế 4. Thư ký đề tài BS. Nguyễn Huy An Trưởng phòng Công nghệ Thông tin Văn phòng Bộ Y tế 5. Danh sách những người thực hiện chính - TS. Dưong Quốc Trọng Cục trưởng Cục Phòng chống HIV AIDS Việt Nam Chủ nhiệm đề tài - Bs. Đỗ Hán Q Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Bs Trưong Xuân Hưong Phó Chánh Văn phòng - Ths. Đào Thị Khánh Hoà Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế - BS. Hùng Thế Loan Phó Chánh Văn Phòng Bộ Y tế - Ts Hà Văn Như Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y tế công cộng - Ths. Phạm Phưong Thảo Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Văn phòng Bộ - BS. Nguyễn Huy An Trưởng phòng Công nghệ Thông tin Văn phòng Bộ - Bs Vũ Văn Hưng Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ - Ths. Hà Anh Đức Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn Phòng Bộ - Ks Nguyễn Thị Thu Trang Phòng Công nghệ thông tin Văn phòng Bộ - Và một số nhà quản lý khoa học khác 6. Các đề tài nhánh đề mục của đề tài Không có 7. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006

TỪ KHÓA LIÊN QUAN