tailieunhanh - Thuyết trình Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ

Thuyết trình Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung bài trình bày nội dung Chương 19: Design pattern – Composition Implementation Patterns. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban. | |Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ Chapter 19: Design pattern – Composition Implementation Patterns GV: TS. Vũ Thị Hương Giang Nhóm 6: Nguyễn Văn Minh Phạm Anh Thắng VINNO – Software Solution Agnostic Sub-Controller pattern Problem Các thành phần dịch vụ thường được cấu hình cụ thể cho một nhiệm vụ tổng thể, gây ra hạn chế khả năng tái sử dụng của chúng. Solution Tái sử dụng, các cross-entity được truy cập thông qua khả năng của các agnostic sub-controller, cho phép tập hợp con của thành phần cha được tạo ra một cách độc lập hơn. Application Một dịch vụ Agnostic mới được tạo ra hoặc dịch vụ được gắn với một nhiệm vụ qua khả năng của Agnostic sub-controller Impact Việc bổ sung các cross- entity làm các dịch vụ agnostic tăng độ phức tạp và của các thành phần và sự trừu tượng của các Agnostic cross-entity có thể dẫn tới vi phạm các mô hình và thiết kế tiêu chuẩn được thiết lập bởi các lớp dịch vụ (Service layer) Principles Architecture Service Reusability(sự tái sử dụng các . | |Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ Chapter 19: Design pattern – Composition Implementation Patterns GV: TS. Vũ Thị Hương Giang Nhóm 6: Nguyễn Văn Minh Phạm Anh Thắng VINNO – Software Solution Agnostic Sub-Controller pattern Problem Các thành phần dịch vụ thường được cấu hình cụ thể cho một nhiệm vụ tổng thể, gây ra hạn chế khả năng tái sử dụng của chúng. Solution Tái sử dụng, các cross-entity được truy cập thông qua khả năng của các agnostic sub-controller, cho phép tập hợp con của thành phần cha được tạo ra một cách độc lập hơn. Application Một dịch vụ Agnostic mới được tạo ra hoặc dịch vụ được gắn với một nhiệm vụ qua khả năng của Agnostic sub-controller Impact Việc bổ sung các cross- entity làm các dịch vụ agnostic tăng độ phức tạp và của các thành phần và sự trừu tượng của các Agnostic cross-entity có thể dẫn tới vi phạm các mô hình và thiết kế tiêu chuẩn được thiết lập bởi các lớp dịch vụ (Service layer) Principles Architecture Service Reusability(sự tái sử dụng các thành phần) Service Composablity (do nhu cầu của quá trình phát triển ngày càng mở rộng, các dịch vụ được thiết kế phải sẵn sàng tham gia các thành phần khi cần) Composition, Service VINNO – Software Solution Agnostic Sub-Controller pattern VINNO – Software Solution Agnostic Sub-Controller pattern VINNO – Software Solution Composition Autonomy pattern Problem Các dịch vụ thành phần thường mất đi quyền tự điều khiển khi ủy quyền các nhiệm vụ xử lý cho các dịch vụ tổng thể, một trong số đó đôi khi được chia sẻ qua nhiều thành phần Solution Tất cả những sự tham gia thành phần có thể được cô lập để tối đa hóa quyền tự chủ của các thành phần Application Các dịch vụ thành viên agnostic của một thành phần được thực hiện trong một môi trường bị cô lập cùng với các dịch vụ công việc Impact Việc tăng tính tự chủ trong một cấp độ thành phần dẫn tới kết quả gia tăng chi phí cơ sở hạ tầng và trách nhiệm của tổ chức. Principles Architecture Service Reusability(sự tái sử dụng các thành phần)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.