tailieunhanh - LUẬN VĂN "VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN CƠ SỞ POLYESTER KHÔNG NO VÀ SỢTHỦY TINH"

Sau hơn 30 năm vật liệu composite đã phát triển rất mạnh mẻ về số lượng, sự phong phú về chủng loại củng như tính năng sử dụng. Vật liệu composite được coi là vật liệu của thế kỷ 21 bởi vì các tính chất nổi bật | ĐỀ TÀI VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN CƠ SỞ POLYESTER KHÔNG NO VÀ SỢ THỦY TINH TRƯỜNG ĐAI HOC BACH KHOA TRUNG TÂM VÂT LIÊU POLYMER _ ì - ẬT L liu 2 OMPOSITB THÊN 2 ơ _ ở POLYESTER K ÔtíONOvà sett THỦY TINH . Chù trì đè tài NGUYỄN HỮU NIEU 1 9 9 0 í _ K_O - JEiPMLf Sau. hơn 30 năm vạt liệu composite đã phết triền rất mạr mẽ ve so lư ng cũng như chat lượng sự phong phú ve chung loại cũng như tính năng sử dụng vật liẹu compositedđược xem lầ vật liệu của the kỷ 21 bỗỉ vì cấc tính Chat nồi bật của n J t 4 X CQO X như ti so tinh nống gỉa thảnh bhàp nhẹ khong bị ăn mòn dễ gia công chế tạo . do đó nó đưộc ứng dụng rọng rãi tron cấc lãnh vực của cuộc sống cũng như trong kỹ thuật Trong cấc loại vật lỉẹu composite thì vật liệu trên co sỗ polyester không no vằ sỢi thủy tinh đư c sử dung nịìieu nhát bởi vỉ đọ ben cơ lý tính cao kỹ thuật gia cong dơn giậỉ đau tư ít và gía thành rẽ rẩt phù hộp vỏỉ đỉeu kỉẹn hiện na trong nước . ỡ nước ta việc nghiên cứu vầ sử dụng vạt liệu composite Van cỏn la van de moi me trong vãi năm gan đay cung đa co mọt so cơ quan kỹ thuật các viẹn các trung tâm đã quan tam nghiên cứu den van đe nầy tuy nhien van chưa đạt được ket qủ khẳ quan chủ yếu là nghiên cửu che độ gia công trên cơ sở nh polyester không no nhạp từ nưốc ngoài . Trưỗc tỉnh hỉnh dó tại Trung tâm vạt Polymer x rư ơrif Đại Học Bách Khoa Tp. HCTỈ chúng toi đã nghiên cứu vầ úng dựng thằnh cong vạt liẹu composite tren cơ sỗ polyester không no vằ s i thủy tinh đẽ sẵn xuất che tạo canô tầu du lịch tàu đẩnh cá vả các dụng cụ gia đụng khắc như bon tẳm bần ghe bồn chứa nưốc - Đặc biệt 0 đây chúng tôi cũng dã sẵn xuất nhựa polyester khong no trended sớ mọt so nguyên liẹu Eẻ tien sẵn có trong nước de có the chủ đọng trong sản xuất gỉa thành hạ và tính on định cao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN