tailieunhanh - Nghị định Số: 51/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 51/2014/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. | .