tailieunhanh - Quyết định 10/2013/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. để nắm nội dung trong quyết định này. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Số 10 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cà Mau ngày 10 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Căn cứ Thông tư số 10 2012 TT-BXD ngày 20 12 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 111 TTr-SXD ngày 13 8 2013 Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 183 BC-STP ngày 08 8 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định về quy mô công trình và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm. 2. Những nội dung khác liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng không có trong Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 10 2012 TT-BXD ngày 20 12 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng. Điều 2. Phân cấp thấm quyền cấp giấy phép xây dựng 1. Sở Xây dựng a Cấp Giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị đinh số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ. b Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị trên các đường phố chính có chỉ giới đường đỏ 3 25m thuộc địa bàn thành phố Cà Mau. 2. Ủy ban nhân dân huyện thành phố Cà Mau Cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này. 3. Ủy ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.