tailieunhanh - SKKN: Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học, làm quen với chữ viết

Chuyên đề "Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học, làm quen với chữ viết " có một ý nghĩa hết sức to lớn vì qua đó trẻ sẽ được tiếp xúc với lời hay ý đẹp trong văn học, tiếp xúc với ngôn từ, với hình ảnh. Hình ảnh ở đây là hình ảnh trẻ cảm nhận được qua thơ qua, qua chuyện kể, đồng dao ca dao, các hình ảnh đó rất gần gủi với trẻ, như là: Cỏ, cây, hoa, lá. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên. | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aixs v KS A Kr-V Kr-V Kr-V Kr-V Kr-V KS A KS A KS A Kr-V Kr-V - Pk ỊỊPỊT oooooooooooooooooooooooooooo SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT 0000000000000000000000000000000000000000 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ I. Đặt vấn đề Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã nói Vì lợi ích 10 năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người Lời dạy đó thấm nhuần sâu sắc cho những người làm công tác giáo dục nói chung và giáo dục Mầm non nói riêng. Sự nghiệp Trồng người có một ý nghĩa hết sức quan trọng và lớn lao đối với đất nước vì đất nước ta đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá . Để đạt được điều đó giáo dục có vị trí quan trọng hàng đầu bởi vì Đảng ta đã nhấn mạnh Giáo dục là quốc sách hàng đầu trong đó giáo dục Mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng vì bậc học Mầm non là nền tảng đầu tiên để đào tạo con người mới trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm đường lối của Đảng về phát triển giáo dục trong những năm qua đã có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đã có nhiều công trình nghiên cứu cơ bản và ứng dụng làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung phương pháp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non. Việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của bậc học Mầm non. Bởi vậy hàng năm có những chuyên đề bổ sung chỉnh sửa để phù hợp với công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi mới. Một trong những nội dung đó là thực hiện chuyên đề Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học làm quen với chữ viết có một ý nghĩa hết sức to lớn vì qua đó trẻ sẽ được tiếp xúc với lời hay ý đẹp trong văn học tiếp xúc với ngôn từ với hình ảnh. Hình ảnh ở đây là hình ảnh trẻ cảm nhận được qua thơ qua qua chuyện kể đồng dao ca dao các hình ảnh đó rất gần gủi với trẻ như là Cỏ cây hoa lá Hoa cà tim tím Hoa mướp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ như đốm lửa. Hoặc các hiện tượng thiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN