tailieunhanh - Xây dựng bộ từ khóa phục vụ hoạt động thông tin khoa học của học viện chính trị Quốc gia

Địa điểm đầu tiên của Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đặt tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (9-1949 đến 8-1950). Đồng chí Trường Chinh lúc đó là Tổng Bí thư của Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách Trường Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Lê Văn Lương Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Giám đốc đầu tiên của trường | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH TỐNG QUflN khoa học Đẽ TÀI KHOA HỌC CẤP cơ SỞ 2005 - 2006 XÂY DỰNG BỘTỪKHOÁPHỤC vụ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÔC GIA Hổ CHÍ MINH Cơ quan chủ trì Viện Thông tin Khoa học Chủ nhiệm đề tài TS . Hoàng Ngọc Kim Thư ký để tài ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo HÀ NỘI - 2006 60HG 2C7Ồ 0 DffRI SÁCĨỊ CỘNG TÁC VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI 1. CN Nguyễn Thị Ánh Viện Thông tin khoa học 2. KS Vũ Ngọc Hưng Viện Thông tin khoa học 3. TS Hoàng Ngọc Kim Viện Thông tin khoa học 4. CN Vũ Ngọc Lân Viện Thông tin khoa học 5. KS Trần Hoài Nam Viện Thông tin khoa học 6. ThS Chu Hằng Nga Viện Thông tin khoa học 7. CN Hoàng Kim Ngân Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo 8. ThS Phan Huy Quế TT Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 9. ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Viện Thông tin khoa học 10. TS Nguyễn Thị Thu Thảo TT Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 11. TS Lê Toan Viện Thông tin khoa học 12. CN Lê Xuân Tùng Viện Thông tin khoa học mụe Lực Tr. MỞ ĐẦU 1 CHUƠNGI. Từ KHOÁ Bộ Từ KHOÁ VÀ VAI TRÒ CỦA Nố TRONG xử LÝ QUẢN LV VÀ 9 KHAI THÁC TIN . Ngôn ngữ tìm tin 9 . Từkhoá 10 . Bộtừkhoá 18 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VIỆC sử DỤNG Từ KHOÁ TRONG xử LÝ VÀ KHAI THÁC TIN 21 ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH . Nhu cầu sử dụng từ khoá trong xử lý và khai thác tin ở Học viện 21 . Việc sử dụng từ khoá tự do trong xử lý và khai thác tin ở Học viện 25 . Xây dựng bộ từ khoá - Vấn đề cấp bách góp phần tin học hoá hiện đại hoá công tác thông tin - tư liệu - thư viện ở Học viện 40 CHƯƠNG III 42 CÁC YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ Từ KHOÁ . Các yêu cầu đặt ra khi định từ khoá 42 . Các tiêu chuẩn về nội dung từ khoá 45 . Các tiêu chuẩn về hình thức từ khoá 52 . Phương pháp biên soạn Bộ từ khoá 57 KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT luận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    111    0    18-05-2024
24    115    0    18-05-2024
11    108    0    18-05-2024
8    94    0    18-05-2024
185    109    0    18-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.