tailieunhanh - Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Trần Thị Minh Tâm

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 của ThS. Trần Thị Minh Tâm trình bày về xác suất và công thức tính xác suất với những nội dung như giải tích tổ hợp, phép thử và biến cố, định nghĩa xác suất, công thức tính xác suất. Mời các bạn tham khảo. | MÔN HỌC: XÁC SUẤT THỐNG KÊ GVHD: ThS Trần Minh Tâm Email: tmtam@ Phone: 0919. Đơn vị công tác: BM Toán học, Khoa KHCB, ĐHTV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN HỌC CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ QUI LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHƯƠNG 3: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ THỐNG KÊ CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ CHƯƠNG 5: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI NỘI DUNG MÔN HỌC NỘI DUNG: I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Mô hình bài toán của giải tích tổ hợp Từ tập hợp chọn ngẫu nhiên k phần tử (lập nhóm gồm k phần tử) thỏa điều kiện nào đó Số cách thực hiện? Nhóm có thứ tự Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta được nhóm khác. Nhóm không có thứ tự Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta không nhận được nhóm khác. Nhóm có lặp Các phần tử của nhóm có thể có mặt nhiều lần trong nhóm. Nhóm không lặp Các phần tử của nhóm chỉ có thể có mặt một lần trong nhóm. I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Tổ hợp Tổ hợp chập k từ n phần tử là nhóm không lặp, không có thứ tự gồm k phần tử từ n phần tử đã cho. Số tổ hợp I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Ví dụ Một hộp có 7 quả cầu xanh và 5 quả cầu đỏ. Có bao nhiêu cách chọn ra a) 3 quả cầu đỏ. b) 4 quả cầu mà có 3 xanh, 1 đỏ. I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Chỉnh hợp Chỉnh hợp chập k từ n phần tử là nhóm không lặp, có thứ tự gồm k phần tử từ n phần tử đã cho. Số chỉnh hợp I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Ví dụ Một lớp học có 12 người, hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 lớp trưởng và 2 lớp phó. Một cách chọn 1 lớp trưởng và 2 lớp phó là một nhóm có 3 phần tử có thứ tự. Tổng số cách là I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Chỉnh hợp lặp Chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là nhóm có lặp, có thứ tự gồm k phần tử từ n phần tử đã cho. Số chỉnh hợp lặp I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Quy tắc cộng Nếu công việc 1 . | MÔN HỌC: XÁC SUẤT THỐNG KÊ GVHD: ThS Trần Minh Tâm Email: tmtam@ Phone: 0919. Đơn vị công tác: BM Toán học, Khoa KHCB, ĐHTV TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN HỌC CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ QUI LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHƯƠNG 3: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ THỐNG KÊ CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ CHƯƠNG 5: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI NỘI DUNG MÔN HỌC NỘI DUNG: I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP II. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ III. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT IV. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT I. ÔN TẬP VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP Mô hình bài toán của giải tích tổ hợp Từ tập hợp chọn ngẫu nhiên k phần tử (lập nhóm gồm k phần tử) thỏa điều kiện nào đó Số cách thực hiện? Nhóm có thứ tự Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta được nhóm khác. Nhóm không có thứ tự Khi đổi vị trí các phần tử khác nhau của nhóm này ta không nhận được nhóm khác. Nhóm có lặp Các phần tử của nhóm có thể có .