tailieunhanh - Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews

Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews bao gồm những nội dung về tổng quan dự báo – hồi quy trong Eviews; mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến; mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến – mô hình var-vecm. Mời các bạn tham khảo. | NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ DỰ BÁO SỬ DỤNG EVIEWS NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO – HỒI QUY TRONG EVIEWS MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN – MÔ HÌNH VAR - VECM NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO- HỒI QUY TRÊN EVIEWS NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO Dự báo trong kinh tế: Một số kỹ thuật trong dự báo: Mô hình hồi quy Mô hình kinh tế lượng vĩ mô Mô hình CGE Mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến Mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO Nguyên lý dự báo: Xét đoán hành vi trong quá khứ => dự báo cho tương lai => yêu cầu về cấu trúc => yêu cầu về số liệu Yếu tố ngẫu nhiên Sai số trong dự báo Yêu cầu dự báo: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE PHẦN I: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN I. SAN CHUỖI II. MÔ HÌNH ARIMA NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE CHUỖI THỜI GIAN Tần suất xuất hiện thấp (Low frequency): GDP Lạm phát, m, Tần số xuất hiện cao (high frequency): giá cổ phiếu giá dầu, vàng, đô la Mỹ trên thị trường quốc tế .v NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE CHUỖI THỜI GIAN NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE CHUỖI THỜI GIAN Các thành phần của chuỗi xt Xu thế T Chu kỳ C Mùa vụ S Bất quy tắc I 3 thành phần đầu được giả định là không thay đổi theo thời gian Ý tưởng của san chuỗi: Từ số liệu quá khứ => ước tính các thành phần xây dựng chuỗi mới x*t NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE I. SAN CHUỖI Trung bình trượt (MA) Hiệu chỉnh mùa vụ sử dụng MA San mũ giản đơn San mũ Holt- Winter NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE CHUỖI TRUNG BÌNH TRƯỢT(MA) Công thức: Ý tưởng: Tách thành phần I Sử dụng tốt với T và I Lệnh trong eviews: genr xnew=@movav(x(+k),2k+1) Khi có S, MA sẽ làm mất S. NGUYEN THI MINH - KTQD | NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ DỰ BÁO SỬ DỤNG EVIEWS NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO – HỒI QUY TRONG EVIEWS MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN – MÔ HÌNH VAR - VECM NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO- HỒI QUY TRÊN EVIEWS NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO Dự báo trong kinh tế: Một số kỹ thuật trong dự báo: Mô hình hồi quy Mô hình kinh tế lượng vĩ mô Mô hình CGE Mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến Mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO Nguyên lý dự báo: Xét đoán hành vi trong quá khứ => dự báo cho tương lai => yêu cầu về cấu trúc => yêu cầu về số liệu Yếu tố ngẫu nhiên Sai số trong dự báo Yêu cầu dự báo: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE PHẦN I: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN