tailieunhanh - Quyết định 35/2013/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quy định cấp giấy phép xây dựng tạm công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. để nắm nội dung trong quyết định này. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Số 35 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bà Rịa ngày 11 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 6 2009 Căn cứ Nghị định số 71 2005 NĐ-CP ngày 06 6 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù Căn cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Căn cứ Thông tư số 10 2012 TT-BXD ngày 20 12 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 147 TTr-SXD ngày 27 5 2013 về việc đề nghị quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và văn bản số 1496 SXD-KTQH ngay 12 8 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Sở Xây dựng UBND các huyện thành phố thuộc tỉnh và UBND cấp xã thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng tạm công trình trên địa bàn tỉnh theo một số quy định cụ thể như sau 1. Chỉ cấp giấy phép xây dựng tạm công trình nhà ở riêng lẻ không gây ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan môi trường trong các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng quy hoạch điểm dân cư nông thôn quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 2. Quy mô xây dựng công trình Do chủ đầu tư xác định cho phù hợp song tối đa không được quá 3 tầng công trình xây dựng phải đảm bảo an toàn cho bản thân công trình công trình lân cận và các yêu cầu về môi trường phòng cháy chữa cháy hạ tầng kỹ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.