tailieunhanh - Nghị định Số: 42/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.