tailieunhanh - Bài thuyết trình Hóa học môi trường: Flour

Bài thuyết trình Hóa học môi trường trình bày các nội dung chính: đại cương về flour, ý nghĩa và các phương pháp xác định flour, các thí nghiệm, dụng cụ thử nghiệm, các công nghệ xử lý, các ứng dụng trong ngành kỹ thuật môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Môn : Hóa kỹ thuật môi trường Giáo viên : Bùi Phương Linh Nhóm 6 : CĐ06 – KTMT1 © Nguyễn Thị Diễm ©Bùi Hồng Ngọc ©Lưu Thị Minh Tâm ©Huỳnh Thị Thùy Thành Đề tài : Florua Nội dung thuyết trình Florua 2/Ý nghĩa 3/Các phương pháp xác định 4/Các thí nghiệm, dụng cụ thử nghiệm 5/Các công nghệ xử lý 6/Các ứng dụng trong ngành kỹ thuật môi trường 1/Đại cương . Flo ở dạng nguyên chất: Ký hiệu hóa học: F Khối lượng nguyến tố: 18,998 Vị Trí: ô số 19, nhóm VIIA, chu kỳ 2 Công thức phân tử: F2 Cấu hình e lớp ngoài cùng: 2s2 2p5 Flo nguyên chất là một khí màu vàng nhạt có tính ăn mòn do nó là một chất ôxi hóa mạnh 1/ Đại cương về Flo: HHình Hình ảnh về flo đơn chất 1/ Đại cương về Flo: Trong dung dịch nước, flo thông thường xuất hiện dưới dạng ion florua F-. Các dạng khác là phức chất gốc flo (như [FeF4]-) hay H2F+. Tồn tại ở dạng hợp chất có trong men răng , trong lá một số cây. - Phần lớn flo tập trung trong hai khoáng vật là | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Môn : Hóa kỹ thuật môi trường Giáo viên : Bùi Phương Linh Nhóm 6 : CĐ06 – KTMT1 © Nguyễn Thị Diễm ©Bùi Hồng Ngọc ©Lưu Thị Minh Tâm ©Huỳnh Thị Thùy Thành Đề tài : Florua Nội dung thuyết trình Florua 2/Ý nghĩa 3/Các phương pháp xác định 4/Các thí nghiệm, dụng cụ thử nghiệm 5/Các công nghệ xử lý 6/Các ứng dụng trong ngành kỹ thuật môi trường 1/Đại cương . Flo ở dạng nguyên chất: Ký hiệu hóa học: F Khối lượng nguyến tố: 18,998 Vị Trí: ô số 19, nhóm VIIA, chu kỳ 2 Công thức phân tử: F2 Cấu hình e lớp ngoài cùng: 2s2 2p5 Flo nguyên chất là một khí màu vàng nhạt có tính ăn mòn do nó là một chất ôxi hóa mạnh 1/ Đại cương về Flo: HHình Hình ảnh về flo đơn chất 1/ Đại cương về Flo: Trong dung dịch nước, flo thông thường xuất hiện dưới dạng ion florua F-. Các dạng khác là phức chất gốc flo (như [FeF4]-) hay H2F+. Tồn tại ở dạng hợp chất có trong men răng , trong lá một số cây. - Phần lớn flo tập trung trong hai khoáng vật là florit (CaF2) và criolit (Na3AlF6 hay ) HHình Hình ảnh về flo hợp chất . Flo ở dạng hợp chất 4 Flo có tác dụng thúc đẩy cơ thể phát triển, nhất là hai hàm răng, flo trong men răng độ cứng chắc tối đa và có sức đề kháng cao với sâu răng. Đây là một điểm đáng chú ý vì không phải càng nhiều fluorid thì gây ra căn bệnh “ngộ độc flo” : răng ngả màu vàng, ròn dễ gãy và dễ rụng; đau buốt lưng, đùi, các khớp xương khó cử động dễ bị dị hình,. 2/ Ý nghĩa: Hình Sâu răng YÙ nghóa cuûa noàng ñoä Fluoride cao trong nöôùc caáp Beänh ñoám men raêng khoâng xuaát hieän khi noàng ñoä ion fluoride khoâng vöôït quaù 1,0 mg/L vaø möùc ñoä nghieâm troïng cuûa beänh ñoám raêng taêng khi noàng ñoä ion fluoride taêng. Noàng ñoä 1 mg/L laø noàng ñoä toái öu cho söùc khoûe raêng mieäng. Noàng ñoä fluoride giaûm beänh saâu raêng seõ xaûy ra nghieâm troïng, ngöôïc laïi khi noàng ñoä fluoride taêng beänh ñoám raêng trôû thaønh vaán ñeà nghieâm troïng. Hình vẽ soá hình aûnh veà beänh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    108    0    21-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.