tailieunhanh - Quyết định 2519/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2519/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số 2519 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc ngày 12 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG tỉ lệ 1 5000 THỊ TRẤN LẬP THẠCH HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30 2009 QH12 ngày 17 6 2009 Căn cứ Nghị định 37 2010 NĐ-CP ngày 07 4 2010 của Chính phủ về việc lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Căn cứ Thông tư 10 2010 TT-BXD ngày 11 8 2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị Căn cứ Quyết định số 2358 QĐ-UBND ngày 20 09 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 938 QĐ-UBND ngày 27 4 2012 số 3633 QĐ-UBND ngày 26 12 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh QHCXD tỉ lệ 1 5000 thị trấn Lập Thạch huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc Căn cứ Thông báo số 2186 SXD-QHKT ngày 01 11 2012 của Sở Xây dựng tại hội nghị nghe báo cáo đồ án điều chỉnh QHCXD tỉ lệ 1 5000 thị trấn Lập Thạch huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1297 TTr-SXD ngày 03 7 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1 5000 với những nội dung sau 1. Tên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1 5000 thị trấn Lập Thạch huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. 2. Chủ đầu tư quy hoạch Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. 3. Lý do mục tiêu điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lập Thạch đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2009 đến nay không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương và định hướng quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. Điều chỉnh quy hoạch với mục tiêu mở rộng quỹ đất phát triển đô thị từ 414 6ha thành 456 6ha nhằm khai thác tốt các tiềm năng động lực phát triển của thị trấn cập nhật định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương định .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN