tailieunhanh - Đề tài: Kiểm kê dữ liệu hải dương học phục vụ đề tài:Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia'

Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển và khung thể chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, vùng ven biển và hải đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển và hải đảo của Việt Nam. | CHUƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA cơ BẢN VÀ NGHIÊN cúư ÚNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIỂN KC-09 ĐỀ TÀI XÂY DỰNG Cơ sở DỮ LIỆU BIỂN QUÓC GIA ĐỊA CHẤT MÃ SỐ KC-09-01 ---------------000------------------ BÁO CÁO KIỂM KÊ Dữ LIỆU HẢI DƯƠNG HỌC PHỤC vụ ĐỂ TÀI XÂY DỤNG Cơ SỞ Dữ LIỆU BIỂN QUỐC GIA Người thực hiên Đào Thái Bắc Nguyễn Huy Phương I Và nnk TRUNG TÂM ĐỊA CHAT - Hà nội - ị J ị Ị I 5527 - Ạ O PHỤ LỤC 14 Sơ Đồ MẠNG LUỚI TUYẾN ĐO ĐỊA CHAN nông VÙNG BIỂN VEN BỜ 0-30M NUỐC VIỆT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.