tailieunhanh - Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 4

Học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật lần đầu tiên trong lịch sử, đã giải thích một cách đúng đắn khoa học về bản chất của pháp luật và những mối quan hệ của nó với các hiện tượng khác trong xã hội có giai cấp. | VĐ4 BẢN CHẤT ĐẶC TRƯNG VAI TRÒ CÁC KIỂU VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1. Bản chất và những đặc trưng cơ bản của pháp luật . Bản chất của pháp luật Học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật lần đầu tiên trong lịch sử đã giải thích một cách đúng đắn khoa học về bản chất của pháp luật và những mối quan hệ của nó với các hiện tượng khác trong xã hội có giai cấp. Theo học thuyết Mác- Lênin pháp luật chỉ phát sinh tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp. Bản chất của pháp luật thể hi ện ở tính giai cấp của nó không có pháp luật tự nhiên hay pháp luật không mang tính g iai cấp. Tính giai cấp của pháp luật thể hiện trước hết ở chỗ pháp luật phản ánh ý chí nh à nước của giai cấp thống trị. và Ănghen khi nghiên cứu về pháp luật tư sản đã đi đến kết luận Pháp luật tư sản chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thàn h luật cái ý chí mà nội dung của nó là do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản q uyết định. Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước giai cấp thống trị đã thông qua nhà nư ớc để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung thống nhất và hợp pháp hóa thà nh ý chí của nhà nước ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do các cơ qu an nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nhà nước ban hành và bảo đảm cho pháp luật đ ược thực hiện vì vậy pháp luật là những quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc đối với mọi ng ười. Trong xã hội có giai cấp tồn tại nhiều loại quy phạm khác nhau thể hiện ý chí và nguyện vọng của các giai cấp các lực lượng xã hội khác nhau nhưng chỉ có một hệ thống pháp luật thống nhất chung cho toàn bộ xã hội. Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. Mục đích của pháp luật trước hết nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các giai c ấp tầng lớp trong xã hội. Vì vậy pháp luật là nhân tố để điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng các quan hệ xã hội phát triển theo một trật tư phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị.