tailieunhanh - Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia

Chương 1: Kiểm kê dữ liệu các chuyên ngành xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu (meta data). Chương 2: Truy nhập dữ liệu xây dựng cơ sở liệu thực (real data). Chương 3: Cải tiến nâng cấp công cụ kỹ thuật quản lý dữ liệu. Chương 4: Tạo các sản phẩm dữ liệu(Data product). Chương 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu 6: Đánh giá chung và kiến nghị. | BỘ KHOA HỌC VẰ CÔNG NGHỆ VIỆN KHOA HỌC .VÀ CÓNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HẢI DƯONG HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐlỂư TRA cơ BẢN VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIEN KC-09 ĐỂ TÀI XÂÝ DỰNG Cơ SỞ bữ LIỆU BIỂN QUỐC GIA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ tài Chủ nhiệm Đề tài GS TSKH Đặng Ngọc Thanh Cơ quan chủ trì Đề tài Viện Hải dương học Hà Nội - 2004 - MỤC LỤC Trang PHẦN I THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI. 1 I. Cơ sở của đề tài . 1 n. Mục tiêu của đề tài. 2 ni. Tổ chức thực hiện đề tài. 3 IV. Tình hình thực hiện đề tài. 7 PHẦN II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT Được 8 I. Mở rộng việc kiểm kê dữ liệu các chuyên ngành để có được một cơ SQF thông tin dữ liệu metadata tương đố đầy đủ hoànchỉnh hơn về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội biển nước ta hiện nay. g 1. Thông tin dữ liệu về khí tượng biển trong 40 năm qua. 8 2. Thông tin dữ liệu khảo sát khoáng sản biển ven bờ trong thời gian 15 năm qua. 9 3. Thông tin dữ liệu khảo sát địa vật lý biển trên thềm lục địa Việt Nam từ 1974-2002. . 14 4. Thông tin dữ liệu về môi trường biển Viột Nam từ 1975 tới 2003. . . 20 5. Thông tin dữ liệu về thuỷ văn động lực ven bờ. 20 6. Thông tin dữ liệu hoạt động quan trắc môi trường monitoring vùng biển ven bờ Việt Nam. 20 7. Thông tin dữ liệu về tình hình kinh tế xã hội biển của 27 tỉnh thành ven biển 1995-2001 . 24 8. Thông tin dữ liệu thành phần loài sinh vật thực có ở biển Việt . 24 n. Tiến hành truy nhập các mảng dữ liệu thựcmoí sử dụng phần mềm VODC đã được cải tiến nâng cấp để xày dựng một cơ sở dữ liệu biển ban đầu ở mức tối đa Cơ sở dữ liẹu VNÒD-04 . 24 1. Bộ dữ liệu khí tượng biển. 24 2. Bộ dữ liêu thuỷ văn động lực ven bờ. 38 3. Bộ dữ liệu môi trường biển. 41 4. Bộ hải dương toàn cầu 2001 . 50 5. Bộ dữ liệu kinh tê xã hội biển. 60 6. Bộ thông tin dữ liệu 5 Chương trình biển Nhà nước 19772000 . 67 7. Bộ dữ liệu ảnh các bản đồ biển trong các Chương trình biển Nhà nước. 101 8. Bộ dữ liệu kiểm kê thành phần loài sinh vật biển thực có ương vùng biển Việt Nam. 108 9. Bộ dữ liệu về Biển Đông và kế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN