tailieunhanh - Câu hỏi ôn tập tư pháp quốc tế

Khái niệm về Tư pháp quốc tế và Giáo trình Tư pháp quốc tế, Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là gì? Lấy ví dụ từ những ngành luật mà anh chị đã học? | I A. J A J 1 r Ẩ J A Câu hỏi ôn tập tư pháp quôc tê Chương 1 Khái niệm về Tư pháp quôc tê và nguồn của Tư pháp quôc tê Tài liệu 1. Giáo trình Tư pháp quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội. 2. Giáo trình Luật Tư pháp quốc tế Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 3. Bộ luật dân sự 2005. Câu hỏi 1. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là gì Lấy ví dụ từ những ngành luật mà anh chị đã học 2. Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Anh chị hãy phân tích yếu tố nước ngoài theo quy định của điều 758 - Bộ luật dân sự 2005 3. Phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế 4. Khái niệm Tư pháp quốc tế Nội dung của Tư pháp quốc tế 5. Nguồn của Tư pháp quốc tế Chương 2 Chủ thể của Tư pháp quôc tê Tài liệu 1. Giáo trình Tư pháp quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội. 2. Giáo trình Luật Tư pháp quốc tế Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 3. Bộ luật dân sự 2005. 4. Nghị định 138 2006 NĐ-CP ngày 15 11 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 5. Luật quốc tịch 2008. 6. Luật doanh nghiệp 2005. 7. Luật thương mại 2005. 8. Nghị định 72 2006 NĐ-CP ngày 25 07 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 9. Luật đầu tư 2005. Câu hỏi 1. Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì 2. Khái niệm chủ thể của Tư pháp quốc tế 3. Trình bày các loại chủ thể trong Tư pháp quốc tế - đặc trưng của mỗi loại chủ thể này 4. Trình bày các loại chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam - địa vị của mỗi loại chủ thể này trong hệ thống pháp luật Việt Nam Chương 3 Lý luận về xung đột pháp luật Tài liệu 1. Giáo trình Tư pháp quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội. 2. Giáo trình Luật Tư pháp quốc tế Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 3. Bộ luật dân sự 2005. 4. Nghị định 138 2006 NĐ-CP ngày 15 11 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Câu hỏi 1. Khái niệm xung đột pháp luật Nguyên nhân của xung .