tailieunhanh - Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa

Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa bao gồm những nội dung về thảm họa, rủi ro, tình huống khẩn cấp, tính dễ tổn thương, nguy cơ, những rủi ro để lại hậu quả tiêu cực tiềm năng, 10 chỉ báo của sự sẵn sàng ứng phó. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này. | Quản lý rủi ro do thảm họa Pir Mohammad Paya MD, MPH,DCBHD Senior Technical Specialist Public Health in Emergencies Asian Disaster Preparedness Center 5/14/2020 5:06:02 AM Nội dung Quản lý rủi ro do thảm họa Cộng đồng Thảm họa Rủi ro Tính dễ bị tổn thương Năng lực Các chương trình chuẩn bị Các bước phản ứng Quản lý rủi ro thảm họa Phòng ngừa Chuẩn bị ứng phó Giảm nhẹ Quản lý thảm họa Phản ứng Phục hồi Quản lý rủi ro do thảm họa Một cộng đồng bao gồm 5 yếu tố 5/14/2020 5:06:02 AM Bạn nghĩ gì? 1918-19 Thảm họa Làm gián đoạn nghiêm trọng các chức năng của 1 cộng đồng hoặc 1 xã hội, gây thiệt hại rộng lớn về con người, của cải vật chất, kinh tế và môi trường, và nó vượt quá khả năng đối phó của xã hội hoặc cộng đồng bằng nguồn lực của mình. Đây là gì? Rủi ro là Là một hiện tượng nguy hiểm, hóa chất hoặc một hoạt động của con người có thể gây ra thiệt hại về người, gây chấn thương hoặc các ảnh hướng sức khỏe, thiệt hại tài sản mất sinh kế, gián đoạn các dịch vụ kinh tế xã hội . | Quản lý rủi ro do thảm họa Pir Mohammad Paya MD, MPH,DCBHD Senior Technical Specialist Public Health in Emergencies Asian Disaster Preparedness Center 5/14/2020 5:20:48 AM Nội dung Quản lý rủi ro do thảm họa Cộng đồng Thảm họa Rủi ro Tính dễ bị tổn thương Năng lực Các chương trình chuẩn bị Các bước phản ứng Quản lý rủi ro thảm họa Phòng ngừa Chuẩn bị ứng phó Giảm nhẹ Quản lý thảm họa Phản ứng Phục hồi Quản lý rủi ro do thảm họa Một cộng đồng bao gồm 5 yếu tố 5/14/2020 5:20:48 AM Bạn nghĩ gì? 1918-19 Thảm họa Làm gián đoạn nghiêm trọng các chức năng của 1 cộng đồng hoặc 1 xã hội, gây thiệt hại rộng lớn về con người, của cải vật chất, kinh tế và môi trường, và nó vượt quá khả năng đối phó của xã hội hoặc cộng đồng bằng nguồn lực của mình. Đây là gì? Rủi ro là Là một hiện tượng nguy hiểm, hóa chất hoặc một hoạt động của con người có thể gây ra thiệt hại về người, gây chấn thương hoặc các ảnh hướng sức khỏe, thiệt hại tài sản mất sinh kế, gián đoạn các dịch vụ kinh tế xã hội và hủy hoại môi trường. 5/14/2020 5:20:48 AM 4 loại rủi ro Có 4 loại nguy cơ rủi ro: 5/14/2020 5:20:48 AM Tình huống khẩn cấp là Bất kỳ một đe dọa thực sự nào với sức khỏe hoặc sự an toàn của cộng đồng. 5/14/2020 5:20:48 AM Khác biệt Mối nguy Sự kiện Hủy hoại Khẩn cấp Nhu cầu Thay đổi chức năng Phản ứng địa phương Phản ứng bên ngoài Thảm họa Một TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP là sự xuất hiện của một sự kiện mà các phản ứng tại địa phương có thể giải quyết được Một THẢM HỌA là sự kiện xảy ra mà địa phương không thể phản ứng lại mà phải cần những hành động bên ngoài 5/14/2020 5:20:48 AM Bạn nghĩ gì? Tính dễ tổn thương là Các đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, hệ thống hoặc tài sản dễ bị thiệt hại dưới tác động của rủi ro. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính dễ tổn thươn/ Yếu tố nguy cơ của sức khỏe Năng lực Sự kết hợp các điểm mạnh, thuộc tính và nguồn lực sẵn có trong một cộng đồng, xã hội, tổ chức có thể được sử dụng để đạt được mục tiêu đã thỏa thuận. Khung hành động Hyogo .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.