tailieunhanh - Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Các đơn vị SN nhà nước có thu (SNCT) đã tồn tại và phát triển mạnh từ khi Nhà nước tiến hành đổi mới cơ chế quản lýkinh tế. Các cơ sở pháp luật cho tổ chức và hoạt động của đơn vị SNCT đã ngày càng được hoàn thiện (ngày 04/01/1994, Bộ Tài chính bản hành Thông tưsố 01TC/HCVX quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN, tổ chức đoàn thể, hội quần chúng có thu; ngày 06/01/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2002/NĐCP về chế độ tài. | KIỂM TOÁN NHÀ Nước BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐE tài nghiên cứu XÂY DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỤC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI Với ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÓ THU CHỦ NHIÊM ĐỀ TÀI ĐINH TRỌNG HANH hà nội - 2003 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Các đơn vị SN nhà nước có thu SNCT đã tồn tại và phát triển mạnh từ khi Nhà nước tiến hành đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Các cơ sở pháp luật cho tổ chức và hoạt đông của đơn vị SNCT đã ngày càng được hoàn thiện ngày 04 01 1994 Bô Tài chính bản hành Thông tư số 01TC HCVX quy định tạm thời chế đô quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN tổ chức đoàn thể hôi quần chúng có thu ngày 06 01 2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10 2002 NĐCP về chế đô tài chính với các đơn vị SNCT các đơn vị SNCT đã và đang ngày càng phát triển có quyền tự chủ cao hơn trong quản lý và sử dụng các nguồn lực. Trong chương trình tổng thể cải cách HCNN của Chính phủ giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136 2001 QĐ-TTg ngày 17 09 2001 của Thủ tướng Chính phủ phần nôi dung cải cách tài chính công đã khẳng định các định nhiệm vụ của KTNN Đổi mới công tác kiểm toán đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ NSNN . Từ thực tiễn hoạt đông và yêu cầu của công cuôc cải cách HCNN đòi hỏi KTNN không chỉ thực hiện kiểm toán BCTC mà cần thực hiện KTHĐ trong đó có hoạt đông của các đơn vị SNCT do vậy cần có quy trình kiểm toán và định hướng các phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị SNCT. Điều đó khẳng định tính cấp thiết của đề tài Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện KTHĐ đối với đơn vị SNCT . 2. Mục tiêu của đề tài. Việc nghiên cứu đề tài nhằm những mục tiêu sau - Hệ thống những vấn đề lý luận về KTHĐ và về đơn vị SNCT trên cơ sở đó hình thành những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình và phương thức tổ chức thực hiện đối với các đơn vị SNCT. 1 - Tổng hợp đánh giá tổng quát về thực trạng hoạt động của đơn vị SNCT và việc thực hiện quy trình kiểm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN