tailieunhanh - Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số 1457 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày 17 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN Dự ÁN HOÀN THÀNH Dự ÁN SẮP XẾP BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG SẠT LỞ XÃ THẮNG CƯƠNG HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16 11 2003 Căn cứ Thông tư số 19 2011 TT-BTC ngày 14 02 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 196 BC-STC ngày 29 8 2013. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Sắp xếp bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang - Chủ đầu tư Chi cục Phát triển nông thôn. - Địa điểm xây dựng xã Thắng Cương huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. - Thời gian khởi công - hoàn thành Năm 7 2009 - 12 2012. Điều 2. Kết quả đầu tư 1. Nguồn vốn đầu tư Đ vị tính đồng Nguồn vốn Quyết toán được duyệt Đã thanh toán Còn được thanh toán Tổng số - Ngân sách nhà nước 2. Chi phí đầu tư Đ vị tính đồng Nội dung Tổng dự toán được duyệt Chi phí đầu tư được quyết toán Tổng số - Chi phí BT GPMB - Chi phí xây lắp Thiết bị MBA - Chi phí QLDA - Chi phí Tư vấn ĐTXD - Chi phí khác - Dự phòng 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản 0đ. 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư Đ vị tính đồng Nội dung Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý Công trình giao đơn vị khác quản lý Thực tế Quy đổi Thực tế Quy đổi Tổng số 1. Tài sản cố định 2. Tài sản 0 Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 1. Chủ đầu tư - Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.