tailieunhanh - Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế

Những nội dung chính trình bày trong chương 3 Tăng trưởng kinh tế của bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô giới thiệu về tăng trưởng, một số lý thuyết tăng trưởng về các yếu tố qui định năng suất/tăng trưởng, các chính sách khuyến khích tăng trưởng. | NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ Phần 2 - NỀN KINH TẾ TRONG DÀI HẠN Chương 3 Tăng trưởng kinh tế Tham khảo ĐH Kinh tế Quốc dõn Nguyờn lý kinh tế Vĩ mụ chương 3 Thỏng3 2011 Những nội dung chính I. Giới thiệu vê tăng trưởng II. Một số lý thuyết tăng trưởng vê các yếu tố qui định năng suất tăng trưởng III. Các chính sách khuyến khích tăng trưởng I. Giới thiệu Tăng trưởng Mức sống của người dân một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hoá và dịch vụ của nước đó Năng suất là sản lượng hàng hoá dịch vụ được tạo ra từ một đơn vị đầu vào sản xuất lao động thời gian Năng suất lao động sẽ quyết định mức sống của một nước Thước đo mức sống của một nước là tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.