tailieunhanh - Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH (Không phân ban)

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đh (không phân ban)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 Điểm 1 Hướng tiến hoá cơ bản nhất và đặc trưng nhất tìa sinh giới là Chọn một câu trả lời LJ A. Ngày càng đa ạng phong phú LJ B. Tổ chức ngày càng cao LJ C. Thích nghi ngày càng hợp lí D. A và B E. A B và C 2 Điểm 1 Để cải tao giống heo Thuộc Nhiêu Định Tường người ta dùng con đực giống Đại Bạch để lai cải tiến với con cái tôt nhất của giống địa phương. Nếu rây hệ gen của đực Đại Bạch làm tiêu chuẩn th ở th ế hệ -- 2tỉ lệ gen của Đại Bạch trong quần thể là Chọn một câu trả lời A. 3 4. B. 1 2. C. 1 4. D. 2 3. 3 Điểm 1 Phương pháp nào sau đây có th ể tao ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phương pháp lai hữu tính không thể thực hiện được Chin một câu trả lời LJ A. Lai khác d ng. LJ B. Lai tế bào sinh dưỡng. LJ C. Lai khác thứ. LJ D. Lai xa. Lj E. Lai gần. 4 Điểm 1 Theo Thuyết trên hóa bằng các đột biến trung tính nguyên nhân của tiến hóa là Chin một câu trả lời LJ A. Quá tr nh đột biến và quá tr nh giao phối. LJ B. Quá tr nh đột biến làm phát sinh những đột biến trung tính. LJ C. Quá tr nh chọn tac tự nhiên xác định chiều hướng và nhịp độ tiến hóa. D. A và C. E. B và C. 5 Điểm 1 B sát khổng lồ chiếm ưu thế tu ệt đối ở kỉ Chọn một câu trả lời A. Pecmơ. Lj B. Tam điệp. C. Jura. D. Phấn trâng. E. Đêvôn. 6 Điểm 1 Dạng cách li nào làm cho hệ gen mở của quần thể trở thành hệ gen kín của loài mới Chọn một câu trả lời A. Cách li địa lí B. Cách li sinh thái C. Cách li di truyền D. Cách li sinh sản E. Tất cả đều đúng 7 Điểm 1 Quá tr nh giao phối có vai tr g trong tiến hóa nhỏ Chọn một câu trả lời A. Phát tán đột biến trong quần thể. B. Tạo biến d ị tổ hợp có tiềm năng thích nghi rái các đều kiện sống rái. C. Trung hoà tính có hại của đột biến. D. Duy tr ổn đinh thành phần kiểu gen của quần thể. E. Tất cả đều đúng. 8 Điểm 1 Muốn phân biệt di truyền liên tót hoàn toàn rái di truyền đa hiệu người ta sử dụng phương pháp Ch n một câu trả lời A. Lai phân tích. B. Cho trao đổi chéo. C. Gây đột biến. D. A và B. E. B và C. 9 Điểm 1 Giả s ử trong một quần thể động vật .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.