tailieunhanh - Báo cáo " Đổi mới phương pháp thảo luận các môn học Mác - Lê Nin trong Trường Đại học Luật Hà Nội"

Đổi mới phương pháp thảo luận các môn học Mác - Lê Nin trong Trường Đại học Luật Hà Nội Thứ hai, trong điều chỉnh hành vi con người, cần có sự kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa pháp luật với đạo đức. Muốn vậy, hoạt động xây dựng pháp luật phải được tiến hành trên nền tảng đạo đức, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, ghi nhận, thể chế hoá các chuẩn mực đạo đức. Tuy nhiên, pháp luật có đặc trưng riêng, khác hẳn đạo đức xã hội ở tính xác định về hình thức,. | ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI PIKKMQ PNáP mèo UẶN éc MỔN NỌC Mác LÊNIN TRONG TRdONQ 001 HỌC LOậr Hà NỘI Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Mác-Lênin đang là vấn đề được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ngành giáo dục đào tạo. Đổi mới phương pháp giảng dạy của các môn học Mác-Lênin có nội dung rất rộng bài này chỉ đề cập vấn đề đổi mới thảo luận các môn học Mác-Lênin ở Trường đại học luật hiện nay. trò của việc thảo luận các môn học Mác-Lênin Do đặc thù về đối tượng nghiên cứu và học tập của các môn học Mác-Lênin nên trong cơ cấu chương trình đào tạo cho các hệ đào tạo đại học và cao đẳng thời lượng thảo luận của các môn học này luôn được bố trí bắt buộc theo tỉ lệ nhất định so với giảng dạy lí thuyết theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo lâu nay thường chiếm 1 3 tổng số giờ quy định cho mỗi môn học. Có sự khác biệt giữa thảo luận với giảng lí thuyết semina hoặc báo cáo chuyền đề. Giảng lí thuyết có mục tiêu là cung cấp những kiến thức ban đầu của môn học cho nên dù phương pháp nào thì cũng không loại bỏ được hoàn toàn tính chất độc thoại một cách chủ động. Trong khi đó thảo luận có mục tiêu là khắc sâu những quan điểm phổ biến làm rõ ràng thêm những vấn đề vốn trừu tượng thuộc phạm vi nghiên cứu của môn học do đó có thể chủ động tăng TS. NGUyẾN THỊ HIỀN cường tính chất đối thoại giữa người học và người dạy. Do tính trừu tượng của môn học nếu chỉ qua nghe giảng và đọc tài liệu nhận thức sẽ rất hạn chế nhiều vấn đề sinh viên mới tiếp xúc sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu bài. Thảo luận làm cho sinh viên nhận thức nội dung bài học được sâu sắc chính xác giáo viên nắm được mức độ tiếp thu bài của sinh viên và kịp thời khắc phục những nhận thức lệch lạc bổ sung những khía cạnh chưa có điều kiện đi sâu khi lên lớp. Nó làm cho nội dung giờ học Mác-Lênin thêm sinh động phong phú kích thích sự tìm tòi suy nghĩ khắc phục tình trạng độc thoại. Thảo luận gây được sự hứng thú say mê trong học tập tập cho sinh viên chủ động nhận thức gắn lí luận với vấn đề kinh tế chính trị xã .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG