tailieunhanh - Luật số 79/2015/QH13

"Luật số 79/2015/QH13 - Luật thú y" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ngủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật thú y quy định về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. . | Ký bởi Cồng Thông tin điện tử Chính phủ Email thongtinchinhphu@ T Co quan Văn phòng Chính phủ Wan k 16 13 37 07 00 QUỐC HỘI Luật số 79 2015 QH13 i CÔNG THÒNG TIN 01ẸN ĨU CHINH PHU CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ìđến -Ặtì I Ngày . .4 ZZ LUẬT THÚY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật thúy. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng bệnh chữa bệnh chống dịch bệnh động vật ị kiểm dịch động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ động vật sơ chế ị chế biến động vật sản phẩm động vật kiểm tra vệ sinh thú y quản lý thuốc thú y hành nghề thú y. Điều 2. Đối tượng áp dụng I Luật này áp dụng đổi với tổ chức cá nhân trong nước và tồ chức cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ j Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Động vật bao gồm ị a Động vật trên cạn là các loài gia súc gia cầm động vật hoang dã bò sát ong tăm và một sô loài động vật khác sông trên cạn b Động vật thủy sản là các loài cá giáp xác động vật thân mềm lưỡng cư động vật có vú và một số loài động vật khác sống dưới nước. 2. Sản phẩm động vật là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật bao gồm j a Sản phẩm động vật trên cạn là thịt trứng sữa mật ong sáp ong sữa ong chúa tinh dịch phôi động vật huyết nội tạng da lông xương sừng ngà móng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật trên cạn b Sản phẩm động vật thủy sản là động vật thủy sản đã qua sơ chế hoặc chế biến ở dạng nguyên con phôi trứng tinh địch và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật thủy sản. 3. Sơ chế chế biến động vật sản phẩm động vật là việc làm sạch pha lóc phân loại đông lạnh ướp muổi hun khói làm khô bao gói hoặc áp dụng 2 phương pháp chế biển khác để sử dụng ngay hoặc làm nguyên liệu chê biên thực phẩm thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho mục đích khác. 4. Hoạt động thú y là công tác quản lý nhà nước về thú y và các hoạt động phòng bệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.