tailieunhanh - Luật số 78/2015/QH13

"Luật số 78/2015/QH13 - Nghĩa vụ quân sự" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ. chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. nội dung chi tiết. | Ký bdi cồng Thông tin điện từ Chinh phù Email thongtinchinhphu@ Co quan Vãn phòng Chính phủ Thôi gian ký 16 13 27 07 00 QUỐC HỘI Luật số 78 2015 QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc ị CÕNG THONG TIN DIẸN TU CHINH Prti ĐẾN 1 . I Ngày . LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN sự Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật nghĩa vụ quân sự. CHƯƠNG I NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân và chế độ chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đỉều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan tồ chức cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quản sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của cồng dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Nhập ngữ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. 4. Xuất ngữ là việc hạ sĩ quan binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. 5. Hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cành sát biển. 6. Hạ sĩ quan binh sĩ dự bị là công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. 4 2 7. Giải ngạch dự bị là chuyển hạ sĩ quan binh sĩ dự bị ra khỏi lực lượng dự bị của Quân đội nhân dân. 8. Trốn trảnh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự lệnh gọi nhập ngũ lệnh gọi tập trung huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên sẵn sàng chiến đấu. Điều 4. Nghĩa vụ quân sự 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.