tailieunhanh - Tài liệu ôn tập trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Tài liệu ôn tập trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin là tài liệu tổng hợp 689 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (có đáp án). Đây sẽ là tài liệu hữu ích nhằm hỗ trợ quá trình học và ôn tập môn kinh tế chính trị. | Phần II kinh tế chính trị Mác - lênin A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ kinh tế- chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào a. 1610 c. 1615 b. 1612 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm kinh tế- chính trị a. Antoine Montchretiên c. Tomas Mun b. Francois Quesney d. William Petty Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển a. A. Smith c b. D. Ricardo d. Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công a. W. Petty c. b. A. Smith d. Câu 5. là nhà kinh tế của thời kỳ nào a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN c. Thời kỳ công trường thủ công b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của a. Chủ nghĩa trọng thương c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh b. Chủ nghĩa trọng nông d. Kinh tế- chính trị tầm thường Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của được coi là hòn đá tảng a. Học thuyết giá trị lao động c. Học thuyết tích luỹ tư sản b. Học thuyết giá trị thặng dư d. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội Câu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là a. Sản xuất của cải vật chất ___________________________________________________________________________l 1 b. Quan hệ xã hội giữa người với người c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. d. Quá trình sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng. Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế a. Mang tính khách quan b. Mang tính chủ quan c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người d. Cả a và c Câu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. c. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.