tailieunhanh - Luận văn: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I

Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại các doanh nghiệp cần phải nắm rõ tình hình kinh tế trong nước và thế giới, dự đoán được xu hướng biến động của nó. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải quản lý tốt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Để đạt được điều đó doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp | Luận văn Phân tích tình hình tài chính và một sô biện pháp cải thiện tìnl hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại các doanh nghiệp cần phải nắm rõ tình hình kinh tế trong nước và thế giới dự đoán được xu hướng biến động của nó. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải quản lý tốt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Để đạt được điều đó doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thường xuyên phân tích tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan liê n quan thấy rõ thực trạng tài chính kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định một cách đầy đủ đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố qua đó có thể xác định được triển vọng cũng như những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Từ đó doanh nghiệp có thể đề ra những biện pháp hữu hiệu hay những quyết định chính xác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I là một doanh nghiệp Nhà nước tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn vốn đi vay lớn . vì vậy cần phải phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty để đề ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vì vậy em chọn đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I làm đề tài khóa luận của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận được trình bày làm 3 phần - Phần I Cơ sở lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp - Phần II Tổng quan và phân tích tình hình tài chính tại Công ty Nạo vét và xây dựng đường thủy I - Phần III Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Nạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.