tailieunhanh - Câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị

Câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị là tài liệu tổng hợp những câu hỏi môn Kinh tế chính trị Của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung tài liệu gồm những câu hỏi lý thuyết (có hướng dẫn trả lời theo giáo trình) giúp hệ thống kiến thức và làm đề cương ôn tập cho môn học. | CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ Câu 1 Theo Mác Tư bản là tiền là vật nhưng bản chất không phải là tiền hay vật mà là một quan hệ xã hội quan hệ bóc lột lao động làm thuê. Anh Chị hiểu câu đó như thế nào Câu 2 Phân tích vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Theo Anh Chị nguyên nhân nào mà các nhà kinh tế cho rằng chủ nghĩa tư bản còn khả năng phát triển trong những thập niên đầu của thế kỷ 21 Câu 3 Tìm hiểu về chính sách kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay. Những tồn tại và khó khăn trong việc xử lý mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. Câu 4 Cách mạng khoa học công nghệ và sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam và phương hướng phát triển khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay. Tr. 17 Câu 5 Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Học Chính Trị Câu 6 Tái Sản Xuất Xã Hội Là Gì Câu 7 Hàng Hóa Và Thuộc Tính Của Hàng Hóa Tính Chất Hai Mặt Của Lao Động Sản Xuất Hàng Hóa Phân Biệt Lao Động Xã Hội - Lao Động Tư Nhân Lao Động Giản Đơn -Lao Động Phức Tạp Câu 8 Trình Bày Nội Dung Yêu Cầu Và Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị Câu 9 Sự Chuyển Hóa Thành Tư Bản Câu 10 Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư - Quy Luật Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản Câu 11 Tích Lũy Tư Bản Quy Luật Tích Lũy Tư Bản Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản Câu 12 Lợi Nhuận Bình Quân Và Giá Cả Sản Xuất Sự Hình Thành Giá Trị Thị Trường Cạnh Tranh Ngành Sự Chuyển Hóa Giá Trị Hàng Hóa Thành Giá Trị Câu 13 Tư Bản Cho Vay Lợi Tức Công Ty Cổ Phần Thị Trường Chứng Khoán Tư bản cho vay lợi tức Z tỷ suất lợi tức Z Câu 14 Nêu Các Hình Thức Địa Tô Câu 15 Tăng Trưởng Kinh Tế Và Hiệu Quả Kinh Tế Tăng trưởng kinh tế Câu 16 Những Đặc Điểm Kinh Tế Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Câu 17 Trình Bày Tính Tất Yếu Khách Quan Của Sự Tồn Tại Nhiều Thành Phần Kinh Tế trong Thời Kỳ Quá Độ Lên CNXH Ở Nước Ta 1 Câu 18 Nêu Các Thành Phần Kinh Tế Và Phân Tích Vai Trò Của Mỗi Thành Phần Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Quá Độ Ở Nước Ta .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.