tailieunhanh - Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Năm 2010-2011

Tham khảo bộ "Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Năm 2010-2011" gồm các câu hỏi về: vẽ đồ thị hàm số, chứng minh tam giác cân, rút gọn biểu thức,. Giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm tư liệu chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 với kết quả tốt hơn. | UBND TỈNH QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010-2011 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn TOÁN-LỚP 9 Thời gian ỉàm bài 90 phút ĐẺ CHÍNH THỨC Bài 1. 3 0 điểm Rút gọn các biểu thức rQ A -Ự2 y s yjso B-J 2 a 3ỷ -ựã b B 7 . C c p Bài 2. 2 0 điểm Cho hàm số y 3 x a Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến Vì sao . b Vẽ đồ thị hàm số trên. c Tìm giá trị m để điểm 5 2m ÍJ1UỘC đô thị của hàm số y 3 x Bài 3. 1 0 điểm a Xác định giá trị của a để đường thẳng y 2 x 11 song song với đường thẳng y 2x. b Xác định giá trị của b để đường thẳng y x1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. Bài 4. 1 0 điểm 3 Cho tam giác vuông ABC vuông tại A biết sin B 4. Tính cos B cos c. Bài 5. 3 0 điểm Cho nửa đường tròn O đường kính AB. Điểm M di chuyển trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại M và B của nửa đường tròn O cắt nhau ở D. Qua o kẻ đường thẳng song song với MB cắt tiếp tuyến tại M ở c và cắt tiếp tuyến tại B ở N. a Chứng minh rằng tam giác CDN là tam giác cân. b Chứng minh rang AC là tiếp tuyến của nửa đường tròn O . c Tìm vị trí của M trên nửa đường tròn để diện tích tam giác CDN đạt giá trị nhỏ nhất. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN - LỚP 9 Bài Nội dung Điểm 1 3 0đ Biến đổi a A a 2 a 8-a 50 2 2a 2-5 2 -2 2 1 Ođiểm B J 2 j3j -73 2 73 - 73 2 1 Ođiểm c 2 73Ỵ2 1 73 4-3 1 1 Ođiểm 2 2 0 đ a Hàm số nghịch biến vì có hệ số góc a -1 0 0 5 điểm b Xác định đúng điểm đồ thị cắt trục tung A 0 3 và điểm cắt trục hoành B 3 0 Vẽ hình đúng 0 5 điểm 0 5điểm c Lý luận và suy ra được m 4 0 5 điểm 3 l 0đ a Lý luận và suy ra được a 4 0 5 điểm b Lỹ luận và suy ra được b 6 0 5 điểm 4 l 0đ cosB 71-sin2B - Ta có sin2B COS2B 1 4 3 cosC sinB ỹ Vì hai góc B và c phụ nhau nên 4 0 5 điểm 0 5 điểm 5 3 0đ 1 Vẽ hình đứng a Theo tính chất của tiếp tuyến thì ADMB cân tại D DMB DBM Và ta có 15MB DCN đvị DBM DNC đvị Suy ra 15CN DNC Vậy tam giác DCN cân tại D 0 5điểm 0 5 điểm 0 5điểm b Chứng minh được A ACO ABNO c g c CAO NBO 90 AC là tiếp tuyến của O 0 2 5 điểm 0 5đỉêm c Chứng minh được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.