tailieunhanh - Luật số 77/2015/QH13

"Luật số 77/2015/QH13 - Tổ chức chính quyền địa phương" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. . | VG Ký bời Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email thongtinchinhphu@ Cơquan Văn phòng Chính phủ Thả gian hý s 16 13 13 07 00 QUỎC HỘI Luật số 77 2015 QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc CONG THÕNG TIN ĐlẸN TU CHìNn LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật tổ chức chính quyền địa phương. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương ờ các đơn vị hành chính. Điều 2. Đơn vị hành chính Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có 1. Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi chung ỉà cấp tinh 2. Huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi chung là cấp huyện 3. Xã phường thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã 4. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Điều 3. Phân loại đơn vị hành chính 1. Phân loại đơn vị hành chính là cơ sờ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội xây dựng tổ chức bộ máy chế độ chính sách đối với cán bộ công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính. 2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số diện tích tự nhiên số đơn vị hành chính trực thuộc trình độ phát triển kinh tế - xă hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn đô thị hải đảo. 3. Đơn vị hành chính được phân loại như sau 2 a Thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh là đon vị hành chính cấp tỉnh loại đạc biệt các đơn vị hành chính cấp tĩnh còn lại được phân thành ba loại loại I loại n và loại ni b Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành ba loại loại I loại n và loại III c Đơn vị hành chính cấp xã được phấn thành ba loại loại I loại n và loại m. 4. Căn cứ vào quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí thẩm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.