tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7797:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7797:2009 này qui định các yêu cầu để xếp hạng làng du lịch, không áp dụng để xếp hạng cho các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp làng du lịch. . | TCVN T I Ê U C H U Ả N Q U Ố C G I A TCVN 7797 2009 Xuất bản lần 1 LÀNG DU LỊCH - XẾP HẠNG Holiday Village - Classification HÀ NỘI - 2009 TCVN 7797 2009 TCVN 7797 2009 Lời nói đầu TCVN 7797 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 228 Du lịch và các dịch vụ có liên quan biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.