tailieunhanh - Luật số 76/2015/QH13

"Luật số 76/2015/QH13 - Luật tổ chức Chính phủ" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật tổ chức Chính phủ quy định: Vị trí, chức năng của Chính phủ; nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm của các cơ quan trực thuộc,. | Kỷ bời Cổng Thông tin điện tử Chính phù Email thongtinchinhphu@ Cơ quan Văn phòng Chính phù Th ỜI gian ký 16072015 16 12 ĩ 9 4-07 00 QUÓC HỘI Luật số 76 2015 QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Tự đo - Hạnh phúc I CONG THÕNG TIN ĐìẸN Tư CHINH PHÚ i ị Ngày . . 0 7. LUẬT TÔ CHỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật tổ chức Chỉnh phủ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG Điều 1. Vị trí chức năng của Chính phủ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền hành pháp là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước. Điều 2. Cơ cấu tổ chức và thành viên của Chính phủ 1. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ các Phổ Thủ tướng Chính phủ các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định. 2. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ cơ quan ngang bộ. Việc thành lập bãi bỏ bộ cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Điều 3. Nhiệm kỳ của Chính phủ Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ. Điều 4 Thủ tướng Chính phủ 1. Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước. 2. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước. 2 Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm bình đẳng giới. 2. Phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm giữa Chính phủ Thủ tướng Chính phủ với Bộ trường Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chức năng phạm vi quản lý giữa các bộ cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. 3. Tổ chức bộ máy hành

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.