tailieunhanh - Giới hạn của hàm số và một số dạng toán có liên quan

Giới hạn là cơ sở để xây dựng các khái niệm liên tục và đạo hàm của hàm số, bài viết này giúp các bạn hệ thống lại các dạng toán về giới hạn và các kỹ năng giải các dạng toán đó trong chương trình toán phổ thông chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học sắp tới. | Chuẩn bị cho ki thi tót nghiệp THPT vá thi váo Đại học G ỠI hi in yfl th u iítitiỊỊ Ui khtii niệm liffi tụt vn tlnn hiÌMt I uu hi fttt w ỉỉín r f f uúy gúụi f if hiin hi lhnn i hít 1 i ti í niiỉ fo ui V y iíti hnn rổ f íũ ĩ fitnifi fỉftit ah fí ŨJ I Ịtnnịị lniiinw lình h liti Ị ỉn tlnhiỊ thinĩn t w ait Ắ fill tfữ HỊĩhiẹp f Ifhl tin ln fn nth I tilUi i fninnx Ihii họi itn titling lfi ĩ Mvu A fữ Mv 0 VÀ MỘT SÒ DẠNG TOẲN CÓ liên quan NGUYỄN ANH DONG Hà NẠI tun f x x- aJỵ i ITO Lị V . r . o Ni u hi II lliUH l Hãm só y I liên tục lại diem 1 q kill và chi khi lim .V Ao . Đạo hãm cita hàm Ió V í u lạĩ diem I y lá . kiL . M- M giới hạn hint hạn lieu có của lim - ------------. kí hiên là I l . Giới hạn hm írơrig dõ ÌA và g .v 1 g v cúng dán lới I khi I lien lới n. dược gợi lit giới hạn dạng . Đay tá giới hạn lliường gộp nlK 11 Irnng ditrong Irinh phổ thông. Với A là so ihực la cỏ u sin .V . . Íí -1 lim - I tim - I I 10 Ỵ 1 LI y I lai giới hạn cơ bán hay dược sử dụng lá . siriítr lim í lim V Lời ỊỊÌíỉi Sứ dụng cùng link h ta lìi 1-cosx l-cos2x -------------------- CDS . --- ví------------------------rỉ Z lim . I Gồâoí u . . .X. lim - _ . 11 - rỉ ít 0 n V2 2 2 2 Kéì quá suy ra lừ . ỉ -CtìSav lim------------- - ỉ X - lim I .ú V av minh đưực các kẽi quá sau b lim v- n Ị I - cos .Ci S ỈA lim------------------------ 11111 íU sin tr í 1 ư. 2 2 k 2 ỉ hí du 2. i HU Ịựtn giãỉ. Iliứn ilúi iViri 1 -nuí I Ta cú Hill I 4 Y Ị _ I C05X_COS3 Il 111 ------- .------ ------ 1 15 ưosx - CCISÍA X1 mí-Qrth f 1 eo 4lv -cosx slim----------- . ------7 1 Cos X Cĩ s3ấ v v . I í1 - I Lụi cổ lim --Um- - 1 Wcosj - CO 11 YÓÍ Ị 1SA vá theo cđ r -Ml Sin Hin - I ncn 2X Lại cớ lri I 4-isĩiị In í I i lim- -- 11111 - - ĩJt rt sin2jf vữi f sin 2-V và L I. J I. Ltiĩỉ ỹ. Khi gặp giứi hạn - tlạng L tirrJ11 0 tfÍA fling nỉiicn ưưòng hự ì la cá IhỂ biéii diii như sau í - ÍS. . l 1 LtZW - ư . d - I _ . 1 L lim------ lim 1 x 1 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.