tailieunhanh - Luật số 75/2015/QH13

"Luật số 75/2015/QH13 - Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" quy định trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. . | Kỹ bời Cóng Thôngtin điện tử Chính phù Email thongtinchinhphu@ Cơ quan Van phòng chính phù Thời gian ký 5 1 6 12 26 07 00 QUỔC HỘI Luật số 75 2O15 QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc J CÓNG THÙNG TIN i iẸN TU CHINH PHÚ t LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp tầng lớp xã hội dân tộc tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội giám sát phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng Nhà nước hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền trách nhiệm tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan hệ giữa Mặt trận Tồ quốc Việt Nam với Nhà nước Nhân dân và các tổ chức điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1. Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội. 2. Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. 3. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. 4. Tham gia xây dựng Đảng Nhà nước. 5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội. 2 6. Tập hợp tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh kiến nghị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.