tailieunhanh - Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm Kinh tế chính trị

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị là tài liệu tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) của môn Kinh tế chính trị. Đây là tài liệu hữu ích để ôn tập môn học và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập môn Kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác - Lênin. | Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị 1. Hình thức quan hệ tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp bao gồm những gì Thuế trợ cấp và mua bán các quỹ tiền tệ. 2. Cấu trúc của thị trường tài chính là Thị trường tiền tệ và thị trường vốn. 3. Đặc điểm của tài chính trong nền kinh tế thị trường là gì Vận động theo quy luật và sinh lời. 4. Để một nền kinh tế thị trường hoạt động có hiệu quả trong công tác kế hoạch hoá cần coi trọng nguyên tắc nào Kết hợp kế hoạch với thị trường. 5. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nội dung của công tác kế hoạch hoá của nhà nước là gì Điều tiết các quan hệ cung - cầu và giá cả hàng hoá trên thị trường. 6. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân có vai trò gì Định hướng thị trường hoạt động của nền kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu của CNXH. 7. Trong công tác kế hoạch hoá của nhà nước XHCN thị trường có vai trò gì Căn cứ vào đối tượng của kế hoạch. 8. Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay phân phối thu nhập có đặc trưng gì Nhiều hình thức phân phối. 9. Mục tiêu hàng đầu của phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Giải phóng sức sản xuất động viên mọi nguồn lực để thúc đẩy CNH HĐH đất nước nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. 10. Nền kinh tế thị trường được xây dựng và phát triển ở Việt Nam hiện nay là gì Kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN. 11. Mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc hiện nay Xây dựng một xã hội khá giả toàn diện. 12. Nền kinh tế thị trường được xây dựng và phát triển ở Trung Quốc hiện nay có đặc điểm gì Nền kinh tế thị trường mang đặc sắc CNXH. 13. Nền kinh tế thị trường ở Mỹ hiện nay có đặc điểm gì Nền kinh tế thị trường tự do hoá thị trường nhiều hơn nhà nước ít hơn. 14. Đâu không phải là đặc trưng chung của kinh tế thị trường . Kết hợp phát triển kinh tế thị trường và giải quyết các vấn đề xã hội. 15. Nếu bạn muốn sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường thì con đường cơ bản phải làm gì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.