tailieunhanh - Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND

"Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND - Quyết định bãi bỏ Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. nội dung chi tiết. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC số 44 2013 QĐ-ƯBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Xoài ngày 2 ĩ thảng ỈO năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 48 2008 QĐ-UBND ngày 19 8 2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước ỦYBẤN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và ƯBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Nghị định số 91 2006 NĐ-CP ngày 06 9 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND Căn cứ Nghị định số 40 2010 NĐ-CP ngày 18 10 2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNTT tại Công vãn số 2422 SNN-TIBVTV ngày 7 10 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 48 2008 QĐ-UBND ngày 19 8 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước Lý đo Không phù hợp với Thông tư số 18 2012 TT-BNNPTNT ngày 26 4 2012 của Bộ Nông nghiệp PTNT về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm và Thông tư số 180 2011 TT-BTC ngày 14 12 2011 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí ỉệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 1 Điều 2. Các ông bà Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tư pháp Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Chủ tịch UBND các huyện thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Vãn Phòng Chính phủ - Bộ Nôngnghiệp PTNT - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư Pháp - TTTU - Đoàn đại hội Quốc hội tỉnh - CT PCT - Như điều 2 - LĐVP các phòng - Lưu VT Th qd 22-013 7O

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.