tailieunhanh - Quản trị chi phí

Chiến lược quản trị chi phí của doanh nghiệp. Benchmarking (bắt chước) DN xác định nhân tố thế mạnh của mình đối chiếu với một DN thực tế thành công thực hiện. TQM đảm bảo và gia tăng chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ. Đạt TQM cần có: Hệ thống tổ chức hoạt động có chất lượng tốt. Tập trung vào việc thỏa mãn khách hàng. . | Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Khái niệm. Chi phí: kết quả của việc thực hiện các quyết định quản trị kinh doanh. Quản trị chi phí: phân tích các thông tin để tạo ra giá trị cao với chi phí hợp lý. Hai hệ thống thông tin: - Thông tin chi phí. - Thông tin phi chi phí. Vai trò của QTCP. Nhận diện điểm mạnh, cơ hội kinh doanh. Giúp cải thiện chất lượng. Nhận diện các nguồn lực có chi phí thấp. Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Quản trị chi phí Kế toán quản trị Ghi chép các thông tin liên quan Phân tích thông tin đã thu thập được. Sử dụng các công cụ QTCP để nhận diện các cơ hội hay các phương án kinh doanh. Xây dựng các phương án kinh doanh. Nhà quản trị lựa chọn phương án phù hợp nhất. Ra quyết định thực hiện Ghi chép các thông tin liên quan. Phân tích thông tin đã thu thập được. Cung cấp thông tin đã phân tích cho nhà quản trị. Nhà quản trị sẽ xây dựng các phương án kinh doanh và ra quyết định thực hiện. Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ QTCP trong môi trường kinh doanh hiện . | Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Khái niệm. Chi phí: kết quả của việc thực hiện các quyết định quản trị kinh doanh. Quản trị chi phí: phân tích các thông tin để tạo ra giá trị cao với chi phí hợp lý. Hai hệ thống thông tin: - Thông tin chi phí. - Thông tin phi chi phí. Vai trò của QTCP. Nhận diện điểm mạnh, cơ hội kinh doanh. Giúp cải thiện chất lượng. Nhận diện các nguồn lực có chi phí thấp. Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Quản trị chi phí Kế toán quản trị Ghi chép các thông tin liên quan Phân tích thông tin đã thu thập được. Sử dụng các công cụ QTCP để nhận diện các cơ hội hay các phương án kinh doanh. Xây dựng các phương án kinh doanh. Nhà quản trị lựa chọn phương án phù hợp nhất. Ra quyết định thực hiện Ghi chép các thông tin liên quan. Phân tích thông tin đã thu thập được. Cung cấp thông tin đã phân tích cho nhà quản trị. Nhà quản trị sẽ xây dựng các phương án kinh doanh và ra quyết định thực hiện. Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ QTCP trong môi trường kinh doanh hiện nay. Môi trường kinh doanh toàn cầu sức ép cạnh tranh gia tăng yêu cầu thông tin và biện pháp quản lý chi phí hiệu quả. Công nghệ sản xuất thay đổi DN gia tăng liên kết kiểm soát chi phí, gia tăng giá trị cho khách hàng. Định hướng theo khách hàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng thay đổi trong các quyết định sản xuất kinh doanh. Tổ chức quản trị thay đổi xây dựng các đội, nhóm chức năng có biện pháp quản trị chi phí phù hợp. Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Chiến lược quản trị chi phí của doanh nghiệp. Benchmarking (bắt chước) DN xác định nhân tố thế mạnh của mình đối chiếu với một DN thực tế thành công thực hiện. TQM đảm bảo và gia tăng chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ. Đạt TQM cần có: Hệ thống tổ chức hoạt động có chất lượng tốt. Tập trung vào việc thỏa mãn khách hàng. Xây dựng các phương thức đo lường chất lượng. Có mục tiêu rõ ràng, biện pháp phát triển tốt. Thu thập, phân tích các thông tin từ khách hàng. Xác định và xử lý hư hỏng tốt. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.